PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 27                                 19.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen

Allmänna byrån, F1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Vicelantråd
Roger Nordlund

Finanschef
Conny Nyholm

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 40

Ålands penningautomatförenings bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014.

ÅLR 2015/5721

Antecknades att resultatet uppgick till 17.590.381,98 euro. Beslöts omfatta styrelsens förslag till vinstdisponering varvid 21.000.000 euro överförs till landskapsregeringen.

 

Beslöts anteckna revisionsberättelsen till kännedom, fastställa bokslutet samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

 

Nr 41

Ålandsdelegationens skrivelse till Finansministeriet angående skattegottgörelsen.

ÅLR 2015/5691

Skrivelsen antecknades för kännedom.

___________________________________