PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 28                                 20.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen

Allmänna byrån, F1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Vicelantråd
Roger Nordlund

Bitr. finanschef
Runa Tufvesson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 42

Kökar kommuns anhållan om ekonomiskt stöd.

ÅLR 2015/2222

 

Landskapsregeringen beslutade att bevilja Kökar kommun 250.000 euro i särskilt understöd för år 2015 enligt bilaga 1, F1015E28.

__________________________________________

 


 

                                                                                               Dokumentnamn            Nr                                  Sidnr

                                                                                                                              Bilaga 1,              113 F1                 2 (2)

                                                                                               F1015E28

                                                                                                                              Datum                           Dnr

                                                                                               20.5.2015            ÅLR 2015/2222

                                                                                              

                                                                                                                             

                                                                                               Kökar kommun

                                                                                              

                                                                                               AX-22730  KÖKAR

                                                                                              

                                                                                              

Hänvisning

 

Kontaktperson

Bitr. finanschef Runa Tufvesson

 

Ärende

ANHÅLLAN OM EKONOMISKT STÖD

 

Landskapsregeringen har behandlat Er anhållan från den 17 mars 2015 om särskilt understöd om 300.000 euro för år 2015. Enligt anhållan motsvarar det sökta beloppet kommunens behov av tilläggsmedel för driftsutgifter och amorteringar samt en liten kassareserv.

 

Landskapsregeringen beslutade att bevilja Kökar kommun 250.000 euro i särskilt understöd för år 2015 enligt LL (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna.

 

Landskapsregeringen bedömer att Kökar kommun uppfyller kriterierna för särskilt understöd utifrån lokala särförhållanden och de relevanta nyckeltal som sammantaget visar att kommunen har långvariga och exceptionella ekonomiska problem. Nyckeltalen är resultat, likviditet, relativ skuldsättningsgrad och soliditet. Bedömningen av kriterierna är gjord enligt praxis.

 

Bedömningsgrunden utgår från att Kökar kommun har fört en dialog med landskapsregeringen om sina ekonomiska svårigheter och åtgärder för att balansera ekonomin sedan år 2010. Landskapsregeringen bedömer att kommunens ekonomiska situation är akut och att man redan vidtagit de åtgärder som i dagsläget är möjliga utan att dessa gett tillräcklig effekt på ekonomin. Kökar kommun åläggs att kvartalsvis skriftligt rapportera till landskapsregeringen om den ekonomiska situationen under åren 2015–2018. Kommunen åläggs också att ta fram en ny åtgärdsplan för åren 2016–2018.

 

 

 

 

Vicelantråd                                 Roger Nordlund

 

 

 

Bitr. finanschef                           Runa Tufvesson