PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 29                                 26.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen

Allmänna byrån, F1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Veronica Thörnroos

Förvaltningsansvarig IT 

Ronny Lundström

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 43

Kommissionsförslag COM(2015) 192 - En strategi för en inre digital marknad i Europa.
ÅLR 2015/2306

Konstaterades att Statsrådets kansli har begärt utlåtande om kommissionsförslag COM(2015) 192 – En strategi för en inre digital marknad i Europa.

 

Beslöts att avge utlåtande i enlighet med bilaga 1, F1015E29.

__________________________________________

 


 

                                                                                               Dokumentnamn            Nr                                  Sidnr

                                                                                                                              Bilaga 1,              121 F1                 2 (4)

                                                                                               F1015E29

                                                                                                                              Datum                           Dnr

                                                                                               26.5.2015            ÅLR 2015/2306

                                                                                              

                                                                                                                              Statsrådets kansli

                                                                                               Lauri Tenhunen

                                                                                               registratorskontoret@vnk.fi

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

Hänvisning

Begäran om utlåtande

 

Kontaktperson

Förvaltningsansvarig IT Ronny Lundström

 

Ärende

Kommissionsförslag COM(2015) 192 - En strategi för en inre digital marknad i Europa 

 

Statsrådets kansli har begärt utlåtande om kommissionsförslag COM(2015) 192 – En strategi för en inre digital marknad i Europa.

 

Ålands landskapsregering vill ge sina synpunkter inom fyra av de områden som behandlas i kommissionsinitiativet, geografisk blockering, upphovsrätt, moms samt telekommunikation.

 

En av grunderna för Ålands folkrättsliga ställning är målsättningen att trygga Ålands befolkning dess svenska språk, kultur och lokala sedvänjor i ett land som för övrigt är till övervägande del finskspråkigt. I linje med denna målsättning ingick Finland och Sverige redan på 1960-talet en överenskommelse om nödvändiga åtgärder för att förbättra möjligheten att se svenska televisionsprogram på Åland.

 

Geografisk blockering

Ålands landskod ax finns definierad i ISO-3166 standarden på samma nivå som övriga landskoder även om Åland är en självstyrd region tillhörande Finland. Leverantörer av geografisk informationsdata tar ofta för givet att landskod och land är detsamma, vilket leder till problem för Åland då landskoden ax inte är länkad till ett land som är listat i de uppgifter som används för avtalen om geografiska licenser.

 

Likaså har flertalet tjänsteleverantörer, exempelvis Google, valt att inte etablera sig på Åland, något som dels minskar tjänsteutbudet, dels snedvrider konkurrenssituationen. På telekommunikationssidan leder detta till att lokala operatörer missgynnas då dessa via de IP-adresser de använder identifieras tillhöra Åland medan större nationella operatörer identifieras tillhöra Finland. Detta resulterar i att de kunder som använder sig av lokala operatörer inte får tillgång till Googles fullständiga utbud av tjänster.

 

Landskapsregeringen är i positiv till gemensskapsreglering inom detta område, och vill framhålla vikten av att den ovannämnda problematiken beaktas och löses vid utarbetandet av gemenskapslagstiftningen.

 

Upphovsrätt

Landskapsregeringen betonar vikten av att hinder avskaffas i största möjliga omfattning beträffande gränsöverskridande tillgång till upphovsrättsskyddade tjänster och efterlyser permanenta lösningar för tillgång till digitalt innehåll eller tjänster som är lagligt införskaffade.

 

För det enspråkigt svenska Ålands del är det viktigt att få ett omfattande och varierat programutbud med svenskt tal eller svensk textning. Den tekniska utvecklingen till trots har ändå utvecklingen under senare år gått i motsatt riktning. Orsaken finns på upphovsrättsområdet som begränsar programdistribution särskilt över internet.  Representanter för Åland har vid flera tillfällen diskuterat med Sveriges television om möjligheterna att ta emot SVT:s programutbud över nätet (SVT Play). Här sätter landsgränsen hinder i vägen och SVT kan för närvarande inte förhandla för Ålands del om rätten att inköpta, internationella program även kan ses över nätet på Åland. Exempelvis kom det inför vinter-OS i Sotji till landskapsregeringens kännedom att sändningarna via svenska Viasat och TV3 skulle släckas ned i det åländska sändningsnätet. Därmed blev ålänningarna hänvisade till finska YLE:s sändningar. I YLE sändes själva sportevenemangen med svenskspråkiga kommentarer medan största delen av sändningarna såsom inför-program, reportage och intervjuer sändes på finska.

 

Landskapsregeringen konstaterar att den tekniska utvecklingen har haft negativa konsekvenser för språkliga minoriteters möjligheter att få tillgång till programutbud, på sitt eget språk, särskilt över internet. Landskapsregeringen anser att denna situation inte är acceptabel och måste lösas då upphovsrättslagstiftningen inom EU revideras. Enligt landskapsregeringens åsikt skulle den bästa lösningen för Ålands del vara om det infördes en möjlighet till gränsöverskridande lösningar, där geografiska områden skulle kunna länkas till ett upphovsrättsområde som inte sammanfaller med nationsgränserna.

 

Exempelvis den danska teknikneutrala upphovsrätten som gör att danska kanalers program är lika tillgängliga online som via TV-sändningar har enligt landskapsregeringens uppfattning fungerat väl.

 

Moms

Av meddelandet framgår att kommissionen kommer att föreslå ändrad hantering av uppbörd och redovisning av moms vid e-handel. Enligt meddelandet anser kommissionen att samma elektroniska registrerings- och betalningssystem som för telekom-, sändnings-, och elektroniska tjänster borde användas för varuhandel över nätet. I nuvarande momssystem ska redovisning vid handel med tredje land redovisas i ett annat system (den särskilda ordningen) än vid handel inom unionen (unionsordningen). Detta innebär att Åland, som tredje land, inte ingår i samma registrerings- och betalningssystem som resten av landet, vilket riskerar att ha negativa effekter för personer bosatta på Åland eller företag etablerade på Åland. Landskapsregeringen förutsätter därför att riket i det fortsatta arbetet bevakar att ändringar av momsdirektivet inte leder till försämrade möjligheter för försäljning till och från Åland genom e-handel med beaktande av skattegränsen. Det skulle vara viktigt att handeln mellan EU och tredje land ingår i samma elektroniska registrerings- och betalningssystem som handeln mellan EU-länder.

 

Telekommunikation

Televäsendet utgör en del av rikets lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. Enligt 27 § 40 punkten i självstyrelselagen får emellertid tillstånd för att utöva allmän televerksamhet i landskapet endast beviljas av en riksmyndighet under förutsättning att landskapsregeringen har gett sitt samtycke därtill.

 

Ålands geografiska förhållanden, speciellt med en glesbefolkad skärgård är något som enligt landskapsregeringen måste beaktas i ett kommande regelverk. Utbyggnad ska ske och täckning ska finnas även i glest bebyggda områden. Det är kostsamt att bygga infrastruktur till öar, för att skapa tillfredsställande täckning och då måste de aktörer som investerat i infrastrukturen ges förutsättningar till skälig avkastning på investeringarna.

 

Försäljning av nyttjanderätter förekommer inte på Åland eftersom marknaden är för liten och därför tilldelas aktörerna nyttjanderätter på basen av att de förbinder sig att leverera tjänster på svenska till konkurrenskraftiga priser och med tillgänglighet i hela landskapet.

 

Landskapsregeringen anser det viktigt att ett dylikt förfarande kommer att vara tillåtet även efter en omarbetning av regelverket och att de specifika förhållanden som råder i skärgård/på öar beaktas på samma sätt som för glesbefolkade områden.

 

 

 

 

 

 

Minister                                       Veronica Thörnroos

 

 

 

 

IT-chef                                        Ronny Lundström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR KÄNNEDOM          FINREP/Julia Lindholm

                                           Riksdagen/Mats Löfström

                                           Undervisnings- och kulturministeriet/Viveka Still