PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 30                                  4.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen

Allmänna byrån, F1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Vicelantråd
Roger Nordlund

Budget- och finansieringshandläggare
Annelie Karlberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 44

Ålands Handikappförbund r.f:s ansökan om ändring av lån ur penningautomatmedel för finansiering av fastighet för Fixtjänsts sysselsättningsverksamhet.

ÅLR 2014/2400

Ålands Handikappförbund r.f. har köpt en fastighet för Fixtjänsts sysselsättningsverksamhet. Köpet inklusive renovering och anpassning av fastigheten till verksamhetens behov beräknades kosta 1.300.000 euro, men vid det fortsatta arbetet med anpassningen av lokalen visade det sig att det krävdes större insatser för VVS än vad tidigare kalkylerats. Fastigheten har ett ventilationsaggregat som inte motsvarar dagens regelverk. Då anbuden öppnades överstegs den kalkylerade kostnaden med ca 500.000 euro.

 

Föreningen anhåller om amorteringsuppskov under tre år på det tidigare beviljade lånet om 650.000 euro samt att lånetiden för det ytterligare beviljade lånet om 250.000 euro förlängs då avskrivningstiden för byggnaden klart överstiger 15 år och föreningens ekonomi påverkas av investeringen, särskilt i början då man behöver ställa lokalen i ordning och anpassa verksamheten till de nya utrymmena.

 

Konstaterades att

- Ålands Handikappförbund r.f. agerar som huvudman för Fixtjänsts sysselsättningsverksamhet. Fixtjänst har funnits sedan 1993 och drivs genom en överenskommelse mellan Ålands Hanidkappförbund, Ålands Landskapsregering och Ålands Kommunförbund. Finansieringen av verksamheten delas lika mellan landskapsregeringen och kommunförbundet

- Lånet på 650.000 euro har lyfts i samband med inköpet av fastigheten, medan lånet på 250.000 euro ännu inte lyfts, och skuldsedeln ännu inte skrivits under.

 

Beslöts bevilja Ålands Handikappförbund r.f. amorteringsuppskov på lånet om 650.000 euro under tre år, så att nästa amortering sker den 30.6.2018.

 

Lånetiden för lånet om 250.000 euro förlängs till 20 år, då det är fråga om en fastighet med längre avskrivningstid.

 

Ränta är f.n 1%. Övriga lånevillkor framgår av fastställd skuldsedel. Lånet utbetalas mot redovisning av upplupna kostnader. Redovisningen ska åtföljas av fakturakopia och betalningsverifikat om inte annat överenskommits. Lånet bör lyftas senast inom två år efter beviljningsåret.

 

På väl synlig plats vid anläggningen ska skylt finnas av vilken framgår att projekt delvis finansierats med penningautomatmedel. Skylten erhålls avgiftsfritt från Ålands Penningautomatförening. Till slutredovisningen av projektet ska fogas ett intyg att skylten satts upp.

 

Besvärsanvisning bifogas beslutet.

___________________________________