PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 31                                  5.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen

Allmänna byrån, F1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Vicelantråd
Roger Nordlund

Finanschef
Conny Nyholm

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 45

Kraftnät Åland Ab:s ordinarie bolagsstämma onsdagen den 10 juni 2015 kl. 11.00 på Kraftnät Åland Ab:s kontor, Elverksgatan 10, Mariehamn.

ÅLR 2015/6243

Beslutades att utse vicelantrådet Roger Nordlund till landskapets representant på stämman och finanschef Conny Nyholm som ersättare och biträde.

 

Nr 46

Utseende av representant i Ålands Penningautomatförenings fördelningsråd under åren 2015-2016.

ÅLR 2015/5845

Antecknades till kännedom att styrelsen för Ålands Handikappförbund r.f. utsett styrelseordförande till ordinarie medlem och verksamhetsledaren till suppleant i fördelningsrådet.

 

Nr 47

Ålands penningautomatförenings bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014.

ÅLR 2015/5721

Konstaterades att det fördelningsbara nettot i enlighet med 19 § landskapsförordningen (1993:56) om Ålands Penningautomatförening uppgår till 21.243.727,77 euro, varvid även beaktats ofördelade medel från tidigare år, amorteringar på utgivna lån samt återförda utgiftsrester och reservationsanslag, mot i budgeten för år 2015 beräknade 20.700.000 euro.

___________________________________