ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE              PROTOKOLL

Kansliavdelningen                                                          Nummer                         Sammanträdesdatum

Byrå                                                                                    28                              23.9.2003

Allmänna, administrativa enheten II, K14

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Lantråd

Roger Nordlund

Förvaltningsinspektör

Veronica Johansson

23.9.2003

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 75

Enhetens förslag till landskapsstyrelsens beslut angående utseende, mått och ersättning för registreringsskyltar för traktor/motorredskap, släpvagn samt provbrickor.

K14/03/5/39

207 K14

Landskapsstyrelsen beslöt enligt bilaga.

 

 

Nr 76

Ålands penningautomatförenings anhållan om tillstånd att anordna skraplotteri ombord på i ansökan angivna fartyg under tiden 22.9.2003-31.12.2004.

K14/03/5/84

208 K14

Landskapsstyrelsen beslöt bifalla anhållan så att Ålands penningautomatförening får anordna skraplotteri ombord på fartygen M/S Mariella, M/S Gabriella, M/S Isabella, M/S Amorella, M/S Roslagen och M/S Ålandsfärjan under tiden 22.9.2003-31.12.2004. Priset per lott är 2 euro och vinsterna utgörs av penningvinster och varuvinster. Högsta penningvinst är 1 000 euro.

 

 

Nr 77

Densammas anhållan om tillstånd att bedriva roulette- och Black Jackspel i anslutning till boxningsgala i Baltichallen den 4 oktober 2003.

K14/03/5/85

206 K14

Landskapsstyrelsen beslöt bifalla anhållan enligt bilaga: Boxningsgala

 

 

Nr 78

Utbetalning av medel till Ålands Radio och TV Ab.

K14/03/4/3

Utanordning

Landskapsstyrelsen beslöt att till Ålands Radio och TV Ab i förskott för oktober månad utbetala ur 2003-års anslag 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet 173.333,33 euro exklusive 8 % moms. Summan består av 8.333,33 euro i bidrag samt 165.000 euro licensmedel. 8% på den senare summan utgör 13.200,00 euro.

 

 

Nr 79

Ålands Radio och TV Ab:s anhållan om komplettering av tillståndet 210 K14/18.9.2001 avseende nya kanaler.

K14/01/5/101

209 K14

Landskapsstyrelsen beslöt att komplettera Ålands Radio och TV Ab:s tillstånd att bedriva rundradioverksamhet på Åland så att bolaget från och med den 1 oktober 2003 har rätt att återutsända kanalerna Sveriges TV 1, TV 2, Barnkanalen och SVT 24 digitalt över Åland.  Tillståndet gäller till den 31 december 2010.

 

_______________________________________________


BESLUT                                                                                207 K12              1 (1)

                                                                                              

                                                                                                                              Datum                           Dnr

                                                                                               23.9.2003            K14/03/5/39

                                                                                              

                                                                                                                             

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

 

Kontaktperson

Veronica Johansson

 

Ärende

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT ANGÅENDE UTSEENDE, MÅTT OCH ERSÄTTNING FÖR REGISTRERINGSSKYLTAR FÖR TRAKTOR/MOTORREDSKAP, SLÄPVAGN SAMT PROVBRICKOR

 

 

Landskapsstyrelsen har med stöd av 31 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (10/1993) beslutat fastställa att de registreringsskyltar som tas i bruk från och med    1.1.2004 skall ha följande utseende och mått:

 

1)      Registreringsskylt för traktor/motorredskap består av bokstavskombinationen ÅL och ett tal med högst fyra siffror i blått på gul reflekterande botten. Skylten finns i två storlekar, 340 mm på bredden och 130 mm på höjden respektive 395 mm på bredden och 130 mm på höjden.

 

Registreringsskylten kan även bestå av valfri bokstavs- och sifferkombination på gul reflekterande botten. Sådan skylt kallas personlig registreringsskylt. På en sådan skylt skall antalet tecken vara minst två och högst sju (mellanrum räknas som tecken). För personlig registreringsskylt gäller i övrigt samma villkor som för personlig registreringsskylt för bilar.

 

2)      Registreringsskylt för släpvagn består av bokstavskombinationen ÅS och ett tal med högst fyra siffror i blått på vit reflekterande botten. Skylten finns i två storlekar, 340 mm på bredden och 130 mm på höjden respektive 395 mm på bredden och 130 mm på höjden.

 

Skylten kan även förekomma som personlig registreringsskylt varvid samma utformning  och villkor som angetts ovan för personlig registreringsskylt gäller, dock så att skyltens bottenfärg är vit.

 

3)      Provbricka består av bokstavskombinationen ÅP och ett tal med högst fyra siffror i rött på vit reflekterande botten. Brickan finns i två storlekar, 340 mm på bredden och 130 mm på höjden respektive 395 mm på bredden och 130 mm på höjden.

 

Provbrickan kan även förekomma som personlig provbricka varvid samma utformning och villkor som för personlig registreringsskylt gälle, dock så att brickans bottenfärg är vit.

 

För samtliga skyltar och brickor gäller att ovanför registreringsnumret eller den personliga teckenkombinationen är namnet ÅLAND placerat mellan Ålands vapen och Ålands flagga.

 

                    Ersättningarna för respektive skyltar följer landskapsstyrelsens beslut om motorfordonsbyråns avgifter från 1.1.2004.

 

 

 

 

 

                        L a n t r å d                  Roger Nordlund

 

 

 

                        Förvaltningsinspektör    Veronica Johansson

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR KÄNNEDOM    Motorfordonsbyrån, Ålands polismyndighet

 

 

 

 


       ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE       Dokumentnamn         Nr         Sidnr

                                                                                                                              TILLSTÅND       206 K14               1 (1)

                                                                                              

                                                                                                                              Datum                           Dnr

                                                                                               23.9.2003            K14/03/5/85

                                                                                              

                                                                                                                             

                                                                                               Ålands Penningautomatförening

                                                                                               PB 241

                                                                                               22101  MARIEHAMN

                                                                                              

                                                                                              

Hänvisning

 

 

Kontaktperson

Veronica Johansson

 

Ärende

TILLSTÅND FÖR ROULETTE OCH BLACK JACKSPEL

 

Ålands Penningautomatförening anhåller om att få bedriva Black Jackspel i Baltichallen i anslutning till boxningsgala den 4 oktober 2003.

 

Landskapsstyrelsen har, enligt 1 och 3 § landskapslagen om lotteri (52/93), beslutat bifalla anhållan på följande villkor:

 

1.      Högsta tillåtna insats är för roulette 25 euro och för Black Jack spel

      200 euro.

2.      Endast person som har fyllt 18 år har tillträde till spellokalen.

3.      Spelet är tillgängligt endast när personal finns på plats.

4.      Spelet bedrivs enligt regler som skall finnas uppsatta i spellokalen.

5.      Ålands Penningautomatförenings personal har rätt att förbjuda berusade, våldsamma och störande personer att delta i spel och avvisa dem från spellokalen.

 

 

 

 

L a n t r å d           Roger Nordlund

 

 

 

Förvaltningsinspektör        Veronica Johansson

 

 

 

 

 

FÖR KÄNNEDOM    Ålands polismyndighet

AVGIFT                      25 EUR