PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 19                                  4.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet

Allmänna byrån, Rk1  

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Wille Valve

Kommunikationschef

Björn Häggblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 28

Antagande av anbud gällande informationsfilm.

ÅLR 2015/3135

69 Rk1

Landskapsregeringen beslöt att teckna avtal med Pampas Production
Ab som hade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

 

_________________________________________