PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 20                                 10.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet

Allmänna byrån, Rk1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

L a n t r å d

Camilla Gunell

Avdelningschef

Vivan Nikula

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 29

Förfrågan från socialnämnen i Mariehamn angående huruvida landskapsregeringen avser att anta en mot-svarande lag om ersättning till producenter av skydds-hemstjänster som i riket (3.12.2014/1354 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster) samt uppgifter om en planerad tid-tabell.

ÅLR 2015/677

71  Rk1

Landskapsregeringen beslöt besvara förfrågan i enlighet med bilaga 1.

______________________________________

 


                                                                                            Dokumentnamn                                                                                                                 Nr                                                                                                                 Sidnr

                                                                                                                              BESLUT             71 Rk1                 1 (2)

                                                                                              

                                                                                                                              Datum                           Dnr

                                                                                               10.6.2015            ÅLR 2015/677

Bilaga 1                                                                                

                                                                                                                              Socialnämnden i Mariehamn

                                                                                               Pb 5

                                                                                              

                                                                                               22101  MARIEHAMN

                                                                                              

                                                                                              

Hänvisning

Er förfrågan

 

Kontaktperson

Vivan Nikula

 

Ärende

LAG OM ERSÄTTNING TILL PRODUCENTER AV SKYDDSHEMSTJÄNSTER         

 

 

Landskapsregeringen behandlade 10.6.2015 förfrågan från socialnämnen i Mariehamn angående huruvida landskapsregeringen avser att anta en motsvarande lag om ersättning till producenter av skyddshemstjänster som i riket  (3.12.2014 /1354 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster)  samt uppgifter om en planerad tidtabell.

Landskapsregeringen konstaterar att arbetet mot våld i nära relationer är ett prioriterat område i landskapsregeringens ramprogram för jämställd-het (2012-2015).  En konstruktiv samverkan myndigheter emellan är den viktigaste åtgärden att hjälpa utsatta för våld i nära relationer.

Landskapsregeringen konstaterar vidare att Mariehamns stad upprätthål-ler skyddshemsverksamheten på Åland. De åländska kommunerna köper tjänster av staden och betalar enligt nyttjande. På Tallbacken finns personal dygnet runt  vars tid disponeras mellan barn- och ungdomshem-met samt skyddshemmet Familjefridscentrum.

Syftet med lagen om ersättning till producenter av skyddshemstjänster är att säkerställa nationellt högklassiga och heltäckande skyddshemstjänster för personer utsatta för våld i nära relationer eller som lever under hot om sådant våld.

Landskapsregeringen konstaterar vidare att en tryggad finansiering gör att erbjudande om skyddshemstjänster innebär lika behandling av alla som är i behov av skyddsboende oberoende av i vilken kommun man är bosatt. Vidare blir tröskeln att söka skyddsboende och erhålla samordnad hjälp  lägre för de utsatta. Däremot kan nuvarande praxis med betalningsförbindelse baserad på enskilt klientskap skapa osäkerhet.

I enlighet med Europarådets konvention om förebyggande och bekämp-ning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) ska parterna vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att tillhandahålla lämpliga och tillgängliga skyddade boenden i tillräckligt antal.

Landskapsregeringen noterar vidare att Social- och miljöutskottet upp-märksammar landskapsregeringen på den nya lagstiftningen i riket (30. 12.2014/1354) i sitt betänkande 24.3.2015 i samband med lagtingets behandling av Europakonventionen.

Landskapsregeringen meddelar därför som svar på socialnämndens fråga att landskapsregeringen ställer sig positiv till liknade lagstiftning som den i riket angående ersättning till producenter av skyddshemstjänster. Landskapsregeringen har därför påbörjat den ovan nämnda lagstiftnings-processen genom att utredningsdelen har igångsatts. Landskapsrege-ringen konstaterar vidare att närmare bestämmelser om förutsättningar för produktion av skyddshemstjänster ska utfärdas genom förordning av Ålands landskapsregering.

 

 

           

                        L a n t r å d     Camilla Gunell

 

 

 

                        Avdelningschef           Vivan Nikula