PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 27                                 22.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet

Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Wille Valve

Jurist

Camilla Hägglund

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 147

Slutrapport från arbetsgruppen med uppgift att utarbeta en samarbetsplan för en gemensam kommunal räddningsmyndighet.

ÅLR 2014/4869

 

Landskapsregeringen beslöt anteckna slutrapporten för kännedom.

 

Nr 148

Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater.

ÅLR 2015/3471

 

Notifieringen antecknas för kännedom.

 

________________________________________