PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                        Sammanträdesdatum

                                                                                                 29                                26.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet

Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

 

 

Beslutande                                                   Föredragande                                     Justerat

Minister
Wille Valve

Chefsjurist

Sören Silverström

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..           …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                           Beslut


Nr 150

Ansökan om förnyad prövning gällande beslut 2.2.2015 om ett ca 2 300 m2 stort markområde från fastigheten Månsas-Södergård RNr 2:3 i Seglinge by i Kumlinge.

ÅLR 2014/8998

278 Rk1a

Landskapsregeringen avslår ansökan.

 

Bakgrund

Landskapsregeringen har 2.2.2015 gett avslag på sökandens ansökan om tillstånd att förvärva och besitta ett ca 2 300 m2 stort markområde från fastigheten Månsas-Södergård RNr 2:3 i Seglinge by i Kumlinge.

 

Den nya ansökan gäller förnyad prövning av ansökan. Sökanden vill i ansökan förtydliga att han är en av två delägare i det oskiftade dödsboet efter sin mor, som är ägare till fastigheten Svärdsnäs RNr 8:26 i Kumlinge vilken är rågranne till det område som är föremål för den nya ansökan. I ansökan framhålls även att det område som är föremål för ansökan köpes av en icke-ålänning. 

 

Kommunens utlåtande

Kumlinge kommun förordade den ursprungliga ansökan i meddelande från 19.1.2015.

 

Motivering

I landskapsregeringen beslut 2.2.2015 tillämpades främst 12 § landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd samt 4 § 2 mom. 1 punkten landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. Landskapsregeringen konstaterade att sökanden inte har varit bosatt i landskapet och att 4 § 2 mom. 1 punkten landskapsförordningen därför inte kan ligga till grund för ett jordförvärvstillstånd. Denna punkt berör förvärv för fritidsboende och landskapsregeringen fann inte några skäl att ytterligare bevilja avsteg från lagstiftningens huvudsakliga syfte, dvs. att jorden på Åland ska besittas av den åländska befolkningen. Därför avslogs ansökan.

 

Landskapsregeringens beslut har därefter fått laga kraft. Myndighet får undanröja ett felaktigt beslut och avgöra ett ärende på nytt enligt de grunder som anges i 45 § förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland. Sådant rättelseförfarande blir aktuellt om beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades. Sökanden har inte hänvisat till dessa grunder och landskapsregeringen har inte heller funnit några grunder för att på eget initiativ rätta beslutet från 2.2.2015.

 

Sökanden har framfört förtydliganden i den nya ansökan. Det framförs att sökanden är delägare till grannfastigheten. Landskapsregeringen konstaterar att detta visar på en tidigare anknytning till trakten. Sökanden framför även att området skulle komma att köpas av icke-ålänning. Landskapsregeringen utgår från att denna icke-ålänning tidigare förvärvat området i förenlighet med jordförvärvslagstiftningen, t.ex. i egenskap av bröstarvinge.

Dessa förtydliganden föranleder ändå inte ytterligare avsteg från den huvudregel som gäller vid jordförvärvstillstånd för fritidsboende enligt 4 § 2 mom. 1 punkten landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd.

 

Landskapsregeringen finner inte grunder för att rätta eller göra annan bedömning gällande beslut från 2.2.2015.

 

Tillämpade lagrum

45 § förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland

12 § landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

 

Nr 151

Ansökan om åländsk hembygdsrätt.

ÅLR 2015/2249

279 Rk1a

Landskapsregeringen beviljar sökanden hembygdsrätt.

 

Bakgrund

Sökanden är finsk och svensk medborgare. Sökandens modersmål är svenska enligt befolkningsdatasystemet. Enligt utdrag ur befolkningsdataregistret har sökanden en stadigvarande adress i landskapet sedan 10.8.2010. Ur ämbetsbetyg fogat till ansökan framgår sökandens adoption. I ansökan hänvisas till att sökandens biologiska förälder är bosatt i landskapet och har hembygdsrätt.

 

Motivering

Enligt 7 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland ska hembygdsrätt, om inte vägande skäl föranleder avslag, på ansökan beviljas finska medborgare som

1)    har flyttat in till landskapet och

2)    utan avbrott har haft sitt egentliga bo och hemvist i landskapet under minst fem års tid och som

3) har tillfredsställande kunskaper i svenska.

 

Sökanden är bosatt i landskapet. Sökandens modersmål är svenska. Därmed är villkor enligt punkt 1 och 3 uppfyllda. Sökanden har enligt befolkningsdataregistret flyttat in till landskapet år 10.8.2010 men har sedan dess inte varit bosatt i landskapet under minst fem år. Eftersom sökanden inte uppfyller villkor enligt punkt 2 kan hembygdsrätt inte beviljas med stöd av denna bestämmelse.

 

Enligt 2 § landskapslagen om åländsk hembygdsrätt kan hembygdsrätt beviljas efter kortare bosättningstid än fem år på grund av

 

a)    tidigare innehav av hembygdsrätt,

b)    att sökandens föräldrar eller en av dem har eller tidigare haft hembygdsrätt eller

c)    tidigare stadigvarande bosättning i landskapet som varat längre tid än fem år.

 

Ansökan uppfyller inte grunderna enligt punkt a) och c). Ur förarbetena framgår inte klart hur 2 § b) -punkten ska tillämpas i förhållande till biologiska föräldrar efter adoption. I detta fall har sökandens biologiska förälder hembygdsrätt och är bosatt i landskapet. Landskapsregeringen anser att sökanden uppfyller grunderna enligt punkt b).

 

Enligt landskapsregeringens praxis har hembygdsrätt beviljats efter tre års pågående och oavbruten bosättning om någon av grunderna enligt 2 § landskapslagen om åländsk hembygdsrätt är uppfyllda. Då sökanden har varit bosatt i landskapet över tre år efter inflyttning anser landskapsregeringen att hembygdsrätt kan beviljas. 

 

Tillämpade lagrum

7 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland

2 § landskapslagen (1993:2) om åländsk hembygdsrätt

 

Nr 152

Begäran om rättelse från Bostads Ab Gäddviken 1 i Hammarland gällande beslut 28.3.2006 om tillstånd för fastigheten Gäddviken I RNr 4:45 i Hammarland.

ÅLR 2014/7034

K12/05/5/509

280 Rk1a

Landskapsregeringen konstaterar att myndigheten är behörig att rätta ett tidigare fattat beslut om initiativet tas eller begäran om rättelse av ett fel framställs inom fem år från det att beslutet fattades.

 

Bakgrund

Ålands landskapsregering har 28.3.2006 beviljat tillstånd för sökandens förvärv av ett outbrutet område om ca 8 340 m2 av fastigheten Gäddviken RNr 4:9 i Hammarland (76-404-4-9). Detta område utgör numera fastigheten Gäddviken I RNr 4:45 i Hammarland (76-404-4-45). I detta tillstånd från 28.3.2006 anges att tillstånd beviljas för fast bosättning och övrigt enligt de i ansökan intagna villkoren (224K12, K12/05/5/509). 

 

Sökanden anhåller om rättelse av detta beslut 28.3.2006 så att kravet på fast bosättning utesluts. Sökanden hänvisar bland annat till landskapsregeringens beslut 11.2.2015 (ÅLR 2014/7034, 82 Rk1a) där landskapsregeringen rättat sökandens tillstånd från 21.10.2014 (ÅLR 2014/7034, 537 K12) så att det inte ställs krav på att fastigheten används för fast bosättning.

 

Motivering

Enligt 45 § förvaltningslagen för landskapet Åland får en myndighet undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt, om beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades. Enligt 47 § 1 mom. förvaltningslagen för landskapet Åland behandlar en myndighet ett rättelseärende på eget initiativ eller på en parts begäran. Initiativet ska tas eller begäran om rättelse av ett fel framställas inom fem år från det att beslutet fattades.

 

Det beslut som är föremål för rättelse har fattats 28.3.2006 och har därefter fått laga kraft. Enligt 47 § 1 mom. förvaltningslagen är Ålands landskapsregering behörig att rätta ett tidigare fattat beslut om initiativet tas eller begäran om rättelse av ett fel framställs inom fem år från det att beslutet fattades. Med beaktande av rättspraxis (jfr HFD:2003:1) konstaterar landskapsregeringen att behörighet saknas för rättelse av beslut som fattats mer än fem år sedan, även om detta sker till sökandens fördel.

 

Tillämpade lagrum

45 § och 47 § 1 mom. förvaltningslagen för landskapet Åland

 

___________________________________