PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                        Sammanträdesdatum

                                                                                                 30                                28.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet

Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

 

 

Beslutande                                                   Föredragande                                     Justerat

Minister
Wille Valve

Jurist

Camilla Hägglund

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..           …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                           Beslut


Nr 153

Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet.

Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet.

ÅLR 2015/3462

ÅLR 2015/3481

 

Notifieringen antecknas för kännedom.

 

Nr 154

Quickly tvättcentral Ab:s ansökan om tillstånd för industriell hantering och upplagring av flytgas.

ÅLR 2015/1040

285 Rk1a

Landskapsregeringen beslöt enligt bilaga 1.

 

Nr 155

Tvättservice Åland Ab:s ansökan om tillstånd för industriell hantering och upplagring av flytgas.

ÅLR 2015/3366

286 Rk1a

Landskapsregeringen beslöt enligt bilaga 2.

 

________________________________________

 

 


       Bilaga 1 till K1215E30

                                                                                              Dokumentnamn          Nr                                                                 Sidnr

                                                                                                                      BESLUT             285 Rk1a                                                                                               2 (7)

                                                                                              

                                                                                                                      Datum                         Dnr

                                                                                               28.5.2015            ÅLR 2015/1040

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                               Quickly tvättcentral Ab

                                                                                               Godbyvägen 6

                                                                                               22100 MARIEHAMN 

                                                                                              

 

 

 

 

Hänvisning

Quickly tvättcentral Ab’s ansökan av den 3.2.2015

 

Kontaktperson

Camilla Hägglund

 

Ärende

TILLSTÅND FÖR INDUSTRIELL HANTERING

OCH UPPLAGRING AV FLYTGAS

 

 

                                           Produktionsanläggning och placering

                                           Quickly tvättcentral Ab’s anläggning på Godbyvägen 6 i Mariehamn. Den tekniska användningen och upplagringen av flytgas är omfattande enligt statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (FFS 855/2012).

                                           På anläggningen får inte upplagras eller användas övriga farliga kemikalier utöver den mängd som tillåts enligt förordning (FFS 855/2012).

                                          

                                           Beslut

                                           Ålands landskapsregering har beslutat att Quickly tvättcentral Ab får bygga en sådan driftsanläggning för flytgas som avses i ansökan.

 

                                           Tillståndet beviljas på det villkor att man iakttar de åtgärder för förebyggande av olyckor som beskrivs i detta beslut och att man för övrigt förfar på det sätt som framställs i ansökan.

 

                                           Verksamhet som beslutet gäller

                                           Driftsanläggning för flytgas där flytgas används för värmeproduktion. I en jordtäckt flytgascistern lagras 27 m3 (13,5 ton) flytgas (F+). Förångarcentral (2x200 kg/h) placeras på tomten. Underjordiskt flytgasrör i vätskefas byggs mellan tanken och förångarcentralen. Mellan förångarcentralen och flytgasbrännarna byggs rörlinjer för flytgas i gasfas. Befintlig oljebrännare i pannrum blir ersatta med kombinationsbrännare (brännolja/flytgas). Gastrycksregleringsgruppen blir installerad i pannrum. Sensorer för gaslarm placeras i pannrummen.

 

                                           Bestämmelser och villkor för beslutet

                                                                  1) Flytgascisternen placeras så att det finns brandvägar till området från två olika håll.

                                                                  2) Befintliga byggnaders konstruktioner och installationer uppgraderas så att kraven i gällande lagstiftning uppfylls.

                                                                  3) De tryckbärande anordningar som ansluter sig till driftsanläggningen byggs, besiktas och utrustas enligt vad som bestäms i författningarna om tryckbärande anordningar.

                                                                  4) På flytrörsystemen tillämpas minst kraven för rörsystem enligt lag om tryckbärande anordningar (FFS 869/1999).

                                                                  5) Förångarens kravnivå stämmer överens med kraven i standarden SFS-3398.

                                                                  6) Gasbrännarens kravnivå stämmer överens med kraven i standarden SFS-EN 676

                                                                  7) Installation av förbruknings- och hanteringsaggregat ska utföras av ett godkänt gasinstallationsföretag. Vid inspektion skall gasinstallationsföretagets intyg om att installationen uppfyller kraven enligt gällande bestämmelser företes.

                                                                  8) För driftsanläggning och upplag utfärdas ett explosionsskyddsdokument.

                                                                  9) Vid påfyllning av flytgas från tankbil till den fasta behållaren är tillträde för obehöriga förbjudet vilket skall markeras med skyltar.

                                                              10) Elinstallationerna stämmer överens med kraven för utrymmesklassificering. Vid inspektion ska intyg företes.

                                                              11) Cisterner, rörsystem och driftsanordningar jordas och förenas med potentialutjämning.

                                                              12) För driftsanläggningen utses en driftsövervakare och en ersättare för honom.

                                                              13) Upplagringscistern, rörsystem och anordningar för flytgas förses med tillräckliga varningsmärkningar.

                                                              14) Anläggningen förses med varningssystem för tidig upptäckt av läckage. Anläggningens gaslarm ska aktivera utrymningslarmet samt vara vidarekopplat till alarmcentralen.

                                                              15) Bedömningen av risksituationer beaktas vid planering, drift och instruktioner.

                                                              16) För driftsanläggningen utfärdas bruks- och serviceanvisningar på svenska. I anvisningarna beaktas också avvikande situationer.

                                                              17) För driftsanläggningen uppgörs en service- och underhållsplan. Inspektioner och testningar, de brister som har upptäckts och de åtgärder som vidtagits ska bokföras.

                                                              18) Till anläggningens personal och chaufförer ges tillräcklig utbildning och instruktioner om anläggningens funktion och anslutande faror. Bolaget skall se till att påfyllningsplatsen har tillräcklig belysning samt förses med larmtelefon.

                                                              19) Bolaget utfärdar en räddningsplan för driftsanläggningen som skall innehålla minst de uppgifter som nämns i 47 § handels och industriministeriets beslut (344/1997, 47 §).

                                                              20) Säkerhetsventilerna skall placeras så att flytgasen inte kan ansamlas i byggnader, under byggnader eller i avlopp.

                                                              21) Vid anläggningen skall finnas förstahandssläckningsutrustning, brandposter eller liknande. Utrustningen bör ha väderskydd samt vara köldtålig.

 

                                           Giltighetstid

                                           Detta beslut gäller tills vidare.

 

                                           Besiktning

                                           Quickly tvättcentral Ab skall be ett besiktningsorgan göra en ibruktagningsbesiktning av anläggningen. Ålands landskapsregering skall meddelas om när ibruktagningsbesiktningen sker. Verksamhetsutövaren skall tillställa Ålands landskapsregering en kopia av protokollet. Av protokollet skall framgå på vilket sätt villkoren och bestämmelserna i detta beslut blivit uppfyllda.

 

                                           Tillämpade författningar

Landskapslag (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Landskapsförordning (2007:99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier

                                           Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (FFS 390/2005) 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 17 §, 19 §, 20 §, 25 §, 27 §, 29 §, 44 §

                                           Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (FFS 855/2012) 4 §

                                           Flytgasförordning (FFS 711/1993) 15 §, 20 §, 26 §, 35 §

                                           Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar (FFS 858/2012) 3§, 17 §

                                           Handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av flytgasförordningen (344/1997) 47 §

                                          

                                           Bilaga

                                           Quickly Tvättservice Ab’s ansökan jämte bilagor

                                           Besvärsanvisning

 

                                           Handläggning av ansökan

                                           Ålands landskapsregering har mottagit ansökan den 3 februari 2015 och handlagt den som ett grundläggningstillstånd enligt 15 § flytgasförordningen

 

                                           Ålands landskapsregering har bett Mariehamns stads Räddningsverk samt regionalförvaltningsverket, arbetarskyddet ge ett utlåtande om ansökan. Utlåtande från Mariehamns stads Räddningsverk har tillställts landskapsregeringen den 20 maj 2015.

 

                                           Jurist Camilla Hägglund har inspekterat platsen för flytgasanläggningen den 21 maj 2015.

 

                                           Ansökan har hållits framlagd vid Ålands landskapsregerings registratorskontor mellan den 20 april och den 18 maj 2015. Annonser härom har publicerats i Ålandstidningen samt Nya Åland den 20 april 2015.

 

 

 

Minister                           Wille Valve

 

 

 

Jurist                                Camilla Hägglund

 

AVGIFT                      1 100 euro     (faktureras separat)

FÖR KÄNNEDOM     Mariehamns stads Räddningsverk, Regionalförvaltningsverket, arbetarskyddet
            Bilaga 2 till K1215E30

                                                                                              Dokumentnamn          Nr                                                                 Sidnr

                                                                                                                      BESLUT             286 Rk1a                                                                                               5 (7)

                                                                                              

                                                                                                                      Datum                         Dnr

                                                                                               28.5.2015            ÅLR 2015/3366

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                               Tvättservice Åland Ab

                                                                                               Dalvägen 3

                                                                                               22150  JOMALA        

                                                                                              

 

 

 

 

Hänvisning

Tvättservice Åland Ab ansökan av den 20.04.2015

 

Kontaktperson

Camilla Hägglund

 

Ärende

TILLSTÅND FÖR INDUSTRIELL HANTERING

OCH UPPLAGRING AV FLYTGAS

 

 

                                           Produktionsanläggning och placering

                                           Tvättservice Åland Ab anläggning på Dalvägen 3 i Jomala kommun. Den tekniska användningen och upplagringen av flytgas är omfattande enligt statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (FFS 855/2012).

                                           På anläggningen får inte upplagras eller användas övriga farliga kemikalier utöver den mängd som tillåts enligt förordning (FFS 855/2012).

                                          

                                           Beslut

                                           Ålands landskapsregering har beslutat att Tvättservice Åland Ab får bygga en sådan driftsanläggning för flytgas som avses i ansökan.

 

                                           Tillståndet beviljas på det villkor att man iakttar de åtgärder för förebyggande av olyckor som beskrivs i detta beslut och att man för övrigt förfar på det sätt som framställs i ansökan.

 

                                           Verksamhet som beslutet gäller

                                           Driftsanläggning för flytgas där flytgas används för värmeproduktion. I en jordtäckt flytgascistern lagras 19,5 m3 (9,75 ton) flytgas (F+). Förångarcentral (200 kg/h) placeras på tomten. Underjordiskt flytgasrör i vätskefas byggs mellan tanken och förångarcentralen. Mellan förångarcentralen och flytgasbrännarna byggs rörlinjer för flytgas i gasfas. Befintlig oljebrännare i pannrum blir ersatta med kombinationsbrännare (brännolja/flytgas). Gastrycksregleringsgruppen blir installerad i pannrum. Sensorer för gaslarm placeras i pannrummen.

 

                                           Bestämmelser och villkor för beslutet

                                                                  1) Flytgascisternen placeras så att det finns brandvägar till området från två olika håll.

                                                                  2)Befintliga byggnaders konstruktioner och installationer uppgraderas så att kraven i gällande lagstiftning uppfylls.

                                                                  3) De tryckbärande anordningar som ansluter sig till driftsanläggningen byggs, besiktas och utrustas enligt vad som bestäms i författningarna om tryckbärande anordningar.

                                                                  4) På flytrörsystemen tillämpas minst kraven för rörsystem enligt lag om tryckbärande anordningar (FFS 869/1999).

                                                                  5) Förångarens kravnivå stämmer överens med kraven i standarden SFS-3398.

                                                                  6)Gasbrännarens kravnivå stämmer överens med kraven i standarden SFS-EN 676

                                                                  7) Installation av förbruknings- och hanteringsaggregat ska utföras av ett godkänt gasinstallationsföretag. Vid inspektion skall gasinstallationsföretagets intyg om att installationen uppfyller kraven enligt gällande bestämmelser företes.

                                                                  8) För driftsanläggning och upplag utfärdas ett explosionsskyddsdokument.

                                                                  9)Vid påfyllning av flytgas från tankbil till den fasta behållaren är tillträde för obehöriga förbjuden vilket skall markeras med skyltar.

                                                              10) Elinstallationerna stämmer överens med kraven för utrymmesklassificering. Vid inspektion ska intyg företes.

                                                              11) Cisterner, rörsystem och driftsanordningar jordas och förenas med potentialutjämning.

                                                              12) För driftsanläggningen utses en driftsövervakare och en ersättare för honom.

                                                              13) Upplagringscistern, rörsystem och anordningar för flytgas förses med tillräckliga varningsmärkningar.

                                                              14)Anläggningen förses med varningssystem för tidig upptäckt av läckage. Anläggningens gaslarm ska aktivera utrymningslarmet samt vara vidarekopplat till alarmcentralen.

                                                              15) Bedömningen av risksituationer beaktas vid planering, drift och instruktioner.

                                                              16) För driftsanläggningen utfärdas bruks- och serviceanvisningar på svenska. I anvisningarna beaktas också avvikande situationer.

                                                              17) För driftsanläggningen uppgörs en service- och underhållsplan. Inspektioner och testningar, de brister som har upptäckts och de åtgärder som vidtagits ska bokföras.

                                                              18) Till anläggningens personal och chaufförer ges tillräcklig utbildning och instruktioner om anläggningens funktion och anslutande faror. Bolaget skall se till att påfyllningsplatsen har tillräcklig belysning samt förses med larmtelefon.

                                                              19) Bolaget utfärdar en räddningsplan för driftsanläggningen som skall innehålla minst de uppgifter som nämns i 47 § handels och industriministeriets beslut (344/1997, 47 §).

                                                              20) Säkerhetsventilerna skall placeras så att flytgasen inte kan ansamlas i byggnader, under byggnader eller i avlopp.

                                                              21) Vid anläggningen skall finnas förstahandssläckningsutrustning, brandposter eller liknande. Utrustningen bör ha väderskydd samt vara köldtålig.

 

                                           Giltighetstid

                                           Detta beslut gäller tills vidare.

 

                                           Besiktning

                                           Tvättservice Åland Ab skall be ett besiktningsorgan göra en ibruktagningsbesiktning av anläggningen. Ålands landskapsregering skall meddelas om när ibruktagningsbesiktningen sker. Verksamhetsutövaren skall tillställa Ålands landskapsregering en kopia av protokollet. Av protokollet skall framgå på vilket sätt villkoren och bestämmelserna i detta beslut blivit uppfyllda.

 

                                           Tillämpade författningar

Landskapslag (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Landskapsförordning (2007:99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier

                                           Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (FFS 390/2005) 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 17 §, 19 §, 20 §, 25 §, 27 §, 29 §, 44 §

                                           Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (FFS 855/2012) 4 §

                                           Flytgasförordning (FFS 711/1993) 15 §, 20 §, 26 §, 35 §

                                           Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar (FFS 858/2012) 3§, 17 §

                                           Handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av flytgasförordningen (344/1997) 47 §

 

                                           Bilaga

                                           Tvättservice Åland Ab’s ansökan jämte bilagor

                                           Besvärsanvisning

 

                                           Handläggning av ansökan

                                           Ålands landskapsregering har mottagit ansökan den 20 april 2015 och handlagt den som ett grundläggningstillstånd enligt 15 § flytgasförordningen

 

                                           Ålands landskapsregering har bett Räddningsområde Ålands landskommuner samt regionalförvaltningsverket, arbetarskyddet ge ett utlåtande om ansökan. Utlåtande från Mariehamns stads Räddningsverk har tillställts landskapsregeringen den 19 maj 2015.

 

                                           Jurist Camilla Hägglund har inspekterat platsen för flytgasanläggningen den 21 maj 2015.

 

                                           Ansökan har hållits framlagd vid Ålands landskapsregerings registratorskontor mellan den 20 april och den 18 maj 2015. Annonser härom har publicerats i Ålandstidningen samt Nya Åland den 20 april 2015.

 

 

 

Minister                           Wille Valve

 

 

 

Jurist                                Camilla Hägglund

 

AVGIFT                            1 100 euro    (faktureras separat)

FÖR KÄNNEDOM           Räddningsområde Ålands landskommuner, Regionalförvaltningsverket, arbetarskyddet