PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                        Sammanträdesdatum

                                                                                                 31                                  2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet

Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

 

 

Beslutande                                                   Föredragande                                     Justerat

Minister

Wille Valve

Valadministratör

Casper Wrede

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..           …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                           Beslut


Nr 156

Förslag till ersättare i centralnämnden för lagtingsval.

ÅLR 2015/862

ÅLR 2015/6010

294 Rk1a

Landskapsregeringen beslöt med hänvisning till vallagen § 4 utse följande person till ersättare i centralnämnden för lagtingsval:

 

Ersättare   Birgitta Hermans       

 

De övriga medlemmarna och ersättarna har utsetts tidigare.

 

Nr 157

Antagande av offert för tryckning av valmateriel såsom valsedlar, röstkort mm.

ÅLR 2015/862

291-292 Rk1a

Landskapsregeringen har erhållit anbud på tryckningen av valmateriel från Edita Prima Ab, Mariehamns Tryckeri Ab samt av Posten på Åland (endast röstkort).

Beslöts anta anbudet från Mariehamns Tryckeri Ab.

 

Nr 158

Enligt § 9 landskapslagen om lagtings- och kommunalval ska landskapsregeringen i mån av möjlighet i god tid före valet på lämpligt sätt underrätta alla i kommunalvalet röstberättigade personer som inte har åländsk hembygdsrätt om de bestämmelser som gäller för utövande av rösträtten och rätten att kandidera.

ÅLR 2015/862

 

Landskapsregeringen beslöt producera en översiktlig valfolder på svenska samt de största invandrarspråken på Åland. Kostnaden bestrids dels med medel för valkostnader, dels med medel för integration. Foldern görs tillgänglig på valhemsidan.

Hemsidan www.val.ax har uppdaterats och kompletteras fortlöpande med ny information. Sidan överförs till en modernare plattform som lämpar sig även för mobiltelefoner. Arbetet görs i samarbete med Mariehamns stad.

Landskapsregeringen beslöt också att i samarbete med Mariehamns stad anordna informationstillfällen om valen på Medis och på biblioteket. Tillfällena anordnas i början av september och riktar sig särskilt till nyblivna väljare. Om önskemål finns kan flera tillfällen anordnas.

I samband med att röstkorten distribueras i mitten av september informeras om deras innebörd och användning genom meddelanden i dagstidningarna och på andra sätt.

 

Nr 159

Förslag till ramavtal med Posten Åland Ab angående allmänna förtidsröstningsställen.

ÅLR 2015/862

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna förslaget till ramavtal om allmänna förtidsröstningsställen med Posten Åland Ab, bilaga 1. De kommuner som beslutar utnyttja Postens anbud om förtidsröstningsställen ingår separata avtal med Posten. Landskapsregeringen står för kostnaderna för förtidsröstningen.

Beslöts ge valadministratören fullmakt att ingå och underteckna avtalet.

 

Nr 160

Förslag till avtal gällande sekreterarsysslan i centralnämnden.

ÅLR 2015/862

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna förslaget till avtal med juris kandidat Svante Fagerlund om sekreterarsysslan i centralnämnden för lagtingsval, bilaga 2. Avtalet träder i kraft om centralnämnden beslutar anställa Fagerlund som sekreterare.

Beslöts ge valadministratören fullmakt att ingå och underteckna avtalet.

 

______________________________________________

 


Bilaga 1 till K1215E31

                                                                                                                                                Förslag

LAGTINGSVALET OCH KOMMUNALVALET ÅR 2015

 

RAMAVTAL MELLAN ÅLANDS LANDSKAPSREGERING OCH POSTEN ÅLAND AB OM FÖRRÄTTANDE AV FÖRTIDSRÖSTNING VID LAGTINGSVALET OCH KOMMUNALVALET ÅR 2015.

 

 

1. Avtalsparter

 

Ramavtal tecknas med Ålands landskapsregering och Posten Åland Ab. Respektive kommun meddelar om användningen av respektive postkontor som allmänt förtidsröstningsställe och Ålands landskapsregering meddelar Posten Åland Ab om resultatet. Posten sänder därefter till respektive kommun ett avtal gällande förtidsröstningen.  

 

2. Avtalet omfattar

 

Avtalet gäller ersättning på nedanstående sätt av Posten Åland Abs kostnader för förrättande av förtidsröstning vid lagtingsvalet och kommunalvalet år 2015.

 

3.                     Kostnader som debiteras Ålands landskapsregering för förrättande av förtidsröstning under         tiden 3.10 – 13.10.2015.

           

                        För ordnandet av förtidsröstning på nedannämnda postkontor:

 

                        Postkontor                  Kommun                     Startavgift

                        Kumlinge                    Kumlinge                    2.850,- euro

 

                        Kökar                          Kökar                          2.850,- euro

 

                        Mariehamn                 Mariehamn                 8.500,- euro

           

           

           

Posten tillhandahåller personal som valförrättare på ovannämnda förtidsröstningspostkontor. Posten föreslår valförrättare och meddelar respektive kommun som förordnar valförrättarna enligt Postens förslag. Posten står för skolning för valförrättarna.

 

Öppettider på ovannämnda postkontor för förtidsröstningen under vardagar är normal öppettid och lördagar cirka två timmar, Mariehamn lördagar 3 timmar.

 

Dessutom ges Eckerö, Brändö, Lumparland och Sund kommuner tillgång till förtidsröstningspostkontor på ombudskontoren enligt:

 

Förtidsröstning under fem dagar; 5, 6, 9, 10 och 13.10 enligt avtalad öppettid minst 6 timmar per vardag, lördag 2 timmar.

Möjlighet att avtala om avvikande öppettider finns, dock tillkommer kostnad enligt överenskommelse.

 

 

 

 

 

Postkontor                     Kommun                     Startavgift

Eckerö                           Eckerö                         1.650,- euro

 

Brändö                          Brändö                                    1.750,- euro

 

                     Lumparland                   Lumparland                1.750,- euro

 

Sund                              Sund                            1.750,- euro

 

                       

Ytterligare ges Geta, Jomala och Saltviks kommuner möjlighet avtala att få använda Mariehamns postkontor som ett förtidsröstningskontor enligt:

 

Geta                                                                   850,- euro

 

                     Jomala                                                               2.850,- euro

 

                     Saltvik                                                               1.050,- euro

      

            Övriga avgifter:

 

            Postningar enligt Porto Betalt avtal nr 22100/75

            - Postning av röstkort                                                 enligt normal taxa

- För andra postningar som görs av kommunernas centralvalnämnd eller centralnämnden för lagtingsval                                                                    enligt normal taxa

- Övriga postningar som görs av kommuner som förrättar förtidsröstning i egen regi                                                                                                            enligt normal taxa

           

            För kopiering                                                              0,03 euro/kopia

                                   

            Till ovannämnda priser tilläggs mervärdesskatt 24 % förutom på postavgifter.

 

Tillverkning och tryckning av information och skyltar

som enligt anvisning skall vara synliga på Postens

förtidsröstningsanstalter                                  ingår

 

Daglig rapportering om antalet röstande         ingår

 

Om eventuella andra uppgifter som Ålands landskapsregering önskar utförda i samband med förtidsröstningen och de kostnader dessa förorsakar avtalas skilt i enskilt fall.

 

4. Fakturering

 

Ålands landskapsregering förbinder sig att erlägga kostnaderna enligt faktura från Posten Åland Ab. Betalningen sker enligt den på fakturan angivna förfallodagen. Därefter uppbärs lagstadgad dröjsmålsränta och indrivningsavgift.

 

 

5. Kontaktpersoner

 

Följande personer svarar för uppfyllandet och eventuella justeringar av avtalsvillkoren.

 

På Ålands landskapsregering

-        Casper Wrede

På Posten på Åland      

-        Tina Hietanen-Rauttu

 

 

Detta avtal träder i kraft den 15.6.2015

 

 

Mariehamn den    juni 2015                                       Mariehamn den    juni 2015

 

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING             POSTEN PÅ ÅLAND

 

 

 

Casper Wrede                                                             Tina Hietanen-Rauttu

Valadministratör                                                        Enhetschef

 

                       

 


Bilaga 2 till K1215E31

                                              AVTAL        

 

För det fall centralnämnden för lagtingsval (”nämnden”) i landskapet Åland anställer juris kandidat Svante Fagerlund (”Fagerlund”) för sekreteraruppgifter vid lagtingsvalet 2015 har Ålands landskapsregering (”lr”) och Fagerlund (gemensamt benämnda ”parterna”) enats om följande villkor för uppdraget.

 

UPPDRAGETS OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR

 

Uppdraget Fagerlund ska handha innefattar att sköta sedvanliga sekreteraruppgifter för nämnden vid lagtingsvalet 2015. Detta innefattar att genomföra de åtgärder som typiskt sett bör skötas av sekreteraren för nämnden, jämförelse kan härvid göras med de uppgifter sekreteraren handhade vid lagtingsvalet 2011, fram till och med att valresultatet kungjordes och sedvanliga uppgifter i samband därmed utfördes.

 

Uppdraget anses slutfört då valresultatet kungjorts, samt i samband därvid sedvanliga åtgärder vidtagits i oktober 2015. Om nämnden mot förmodan inte skulle anställa Fagerlund för sekreteraruppgifter vid lagtingsvalet 2015 har Fagerlund ändå rätt att fakturera lr för förberedande åtgärder som vidtagits.

 

Juridiska eller praktiska händelser som inte kan anses typiska vid genomförandet av ett lagtingsval, t.ex. rättsliga processer mot valresultatet eller liknande ingår inte i uppdraget. Praktiska eller juridiska händelser utanför de sedvanliga åtgärderna för att genomföra valet kräver ny och särskild överenskommelse mellan parterna om uppgifterna ska handhas av Fagerlund.

 

Lr eller den tillsatta nämnden meddelar Fagerlund när en nämnd tillsatts och ansvarar för att så sker inom lagenlig tid för att sammankalla nämnden till sitt första möte. Därvid ska noteras att Fagerlunds handhavande av sekreteraruppgifterna inte kan inledas förrän nämnden anställt honom härför.

 

ERSÄTTNING OCH FAKTURERING

 

Fagerlund erhåller ersättning för sitt arbete med 190 euro per timme exklusive moms. Fakturering får ske till ett belopp om maximalt 20.000 euro exklusive moms. Fagerlund ska slutföra uppdraget inom ramen för vad som beskrivits tidigare i detta avtal även om maximibeloppet för fakturering skulle nås innan uppdraget är slutfört. Eventuella arbetstimmar som inte ryms inom maximibeloppet faktureras inte. Fakturering sker löpande.

 

NÄSTA LAGTINGSVAL MM

 

Parterna eftersträvar att Fagerlund ska fortsätta i rollen som sekreterare för nämnden avseende följande lagtingsval. Beslut härom fattas dock inte vid detta tillfälle och kräver ny överenskommelse mellan parterna. Det kan inte heller förutsättas att Fagerlund inom ramen för detta avtal ska finnas tillgänglig eller befinna sig på Åland under perioden mellan lagtingsvalet 2015 och därpå följande lagtingsval.

 

 

 

 

Ort och datum

 

 

 

………………………………..                      ………………………………….