PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                        Sammanträdesdatum

                                                                                                 32                                  2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet

Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

 

 

Beslutande                                                   Föredragande                                     Justerat

Minister
Wille Valve

Chefsjurist

Sören Silverström

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..           …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                           Beslut


Nr 161

Justitieministeriets begäran om utlåtande gällande betänkande om alternativ tvistlösning av konsumenttvister.

ÅLR 2015/3336

295 Rk1a

Landskapsregeringen beslöt avge utlåtande enligt bilaga.

 

 

Nr 162

Danaarv och delgivning av testamente.

ÅLR 2015/6324

296 Rk1a

Person bosatt i landskapet har avlidit 2.4.2015 utan kända arvingar. Landskapet Åland har varit berättigad till arv enligt 63 § självstyrelselagen för Åland.

 

Enligt testamente daterat den 13 april 2010 tillfaller hela kvarlåtenskapen i testamentet angivna personer.

 

Landskapsregeringen konstaterar att testamentet har delgivits landskapsregeringen. Landskapsregeringen finner inte några skäl att klandra testamentet och godkänner det.

 

Nr 163

Bostads Ab Köpmansgatan 18 i Mariehamns ansökan om rätt att förvärva tomt nr 3 i kvarter 12 i stadsdelen Storängen i Mariehamn.

ÅLR 2015/6145

297 Rk1a

Landskapsregeringen beviljar sökandebolaget jordförvärvstillstånd gällande tomt nr 3 i kvarter 12 i stadsdelen Storängen i Mariehamn.

 

För tillståndet gäller följande villkor:

 

1.    Sökandebolagets hemort ska vara i landskapet Åland.

2.    Minst två tredjedelar av styrelsens medlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka.

3.    Markområdet ska användas för det i ansökan angivna syftet. 

 

Bakgrund

Sökandebolaget ansöker om tillstånd att förvärva tomt nr 3 i kvarter 12 i stadsdelen Storängen i Mariehamn (478-3-12-3). Andelar i samfällda ingår inte. Markområdet gränsar inte till vatten. Fastigheten är belägen på detaljplanerat område.

 

På tomten finns en byggnad bestående av flera lägenheter, dvs. marken ska användas för bostadsändamål. Enligt bolagsordningen finns det fyra lägenheter i bolaget. Aktierna i bolaget berättigar till innehav och disposition av lägenheterna. Bolagets hemort är Mariehamn. Styrelsemedlemmarna har åländsk hembygdsrätt. Bolaget är registrerat i handelsregistret 18.5.2015.

 

Kommunens utlåtande

Mariehamns stad förordar ansökan genom utlåtande från 26.5.2015.

 

Motivering

Enligt 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd kan juridiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap., efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen.

 

Enligt 6 § 3 mom. landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd ska tillstånd beviljas, om det inte finns särskilda skäl däremot, när följande förutsättningar är uppfyllda:

 

1. Sökanden har oavbrutet sedan bildandet eller sedan minst fem år haft sin hemort i landskapet.

2. Samtliga styrelsemedlemmar har åländsk hembygdsrätt eller är fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka.

 

Med hänsyn till att sökanden uppfyller ovanstående förutsättningar och med hänsyn till att det inte framkommit särskilda skäl däremot ska tillstånd beviljas.

 

Tillämpade lagrum

13 § landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

6 § 3 mom. landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd

 

Nr 164

Ansökan om jordförvärvstillstånd för att äga och besitta ett outbrutet markområde om ca 3 990 m2 från fastigheten Villa Viola 4:15 i Fiskö, Brändö.

ÅLR 2015/5035

298 Rk1a

Landskapsregeringen beviljar sökanden jordförvärvstillstånd gällande ett outbrutet markområde om ca 3 990 m2 från fastigheten Villa Viola 4:15 i Fiskö, Brändö.

 

Tillståndet gäller under förutsättning att tomten används av sökanden för fast bosättning. Fastigheten ska vara sökandens faktiska och huvudsakliga boendeställe.

 

Bakgrund

Ansökan gäller ett outbrutet markområde om ca 3 990 m2 från fastigheten Villa Viola 4:15 i Fiskö, Brändö (35-405-4-15). Till ansökan har fogats ett utkast till köpebrev. Fastigheten Villa Viola 4:15 är 2,03 ha stor. Området är del av ett detaljplanerat område. Andelar i samfällda ingår inte och området gränsar inte till vatten. Markområdet är obebyggt.

 

Enligt ansökan är avsikten med förvärvet fast bosättning. Sökanden är inte bosatt i landskapet för tillfället. Enligt ansökan ska sökanden huvudsakligt och faktiskt bo på markområdet. Byggnation på markområdet ska påbörjas under försommaren.

 

Kommunens utlåtande

Kommundirektören i Brändö kommun har fattat beslut om utlåtande 11.5.2015. Enligt utlåtandet förordas ansökan i enlighet med kommunens praxis (förordande i regel för person som är mantalsskriven i kommunen). Detta förutsätter att sökanden har mantalsskrivit sig i kommunen.

 

Motivering

I 4 § 2 mom. landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd ingår vissa typsituationer när landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd. I momentets andra punkt anges under vilka förutsättningar jordförvärvstillstånd normalt ska beviljas för att äga en bostadsfastighet när sökanden har varit bosatt på Åland kortare tid än fem år. Förutsättningarna är:

 

1.    Sökanden har flyttat till landskapet och har för avsikt att stanna här.

2.    Markområdet understiger 4 000 m2 och ska användas för fast boende.

3.    Marken får inte gränsa till vatten och ska vara belägen inom planerat område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning.

4.    Till marken hör vare sig andelar i samfällda land- eller vattenområden eller jakt- eller fiskerättigheter.

 

Ansökan uppfyller villkoren enligt punkt 2, 3 och 4. Enligt villkoren i den första punkten ska sökanden ha flyttat till landskapet och ha för avsikt att stanna här. Landskapet ska då vara den faktiska och huvudsakliga bosättningsorten enligt landskapsregeringens praxis. Sökanden är inte bosatt i landskapet.

 

I beslutspraxis har tillstånd beviljats enligt 12 § landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd om en sökande uppger sig vilja flytta utifrån landskapet till en fastighet i landskapet för fast bosättning och landskapsregeringen finner sökandens förklaring trovärdig (jfr t.ex. beslut 15.1.2013, ÅLR 2012/10164). Med beaktande av att markområdet ska bebyggas före bosättning, inlämnad utredning och att sökanden gett en utfästelse om faktisk och huvudsaklig bosättning på markområdet anser landskapsregeringen att tillstånd kan beviljas.

 

Landskapsregeringen anser att jordförvärvstillstånd kan beviljas. Ett villkor att marken ska användas för fast boende fastställs med hänvisning till 5 § landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd. Landskapsregeringen konstaterar att det ska röra sig om ett faktiskt och huvudsakligt boende på fastigheten. Enligt 15 § jordförvärvslag (1975:7) för Åland är den som beviljats tillstånd skyldig att vid granskning som verkställs på förordnande av landskapsregeringen, visa att tillståndsvillkor iakttas.

 

Tillämpade lagrum

12 § landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

4 § 2 mom. 2 punkten och 5 § landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd

 

Nr 165

Projekt gällande ny ärendehanteringslösning för hembygdsrätt.

ÅLR 2015/5957

 

Landskapsregeringen har i lagförslag nr 16/2013-2014 aviserat en ny ärendehanteringslösning för hembygdsrättsärenden (kapitel 10.2 i lagförslaget). Den planerade förnyelsen av ärendehanteringsprocesserna omfattar såväl redan existerande processer för skötseln av hembygdsrättsärenden som sådana nya processer som införs genom den nya lagstiftningen.

 

Landskapsregeringen tillsatte ett projekt gällande ny ärendehanteringslösning för hembygdsrätt. Målet med projektet är att skapa en samlad digital hantering av hembygdsrättsärendena samt möjliggöra en för både medborgare och handläggare ökad grad av digital hantering av hembygdsrättsärendena. Medlemmar i styrgruppen är chefsjurist Sören Silverström och IT-chef Ronny Lundström. Projektägare är chefsjurist Sören Silverström. Jörgen Grette fungerar som projektledare och har ett förordnande till 31.12.2015.

 

Projektet genomförs inom ramen för det tidigare ingångna ramavtalet ”IT-konsulttjänster inom kompetensområdet Ärendehantering” där Knowit Karlstad Ab samt Sigma IT & Management Sweden Ab valts ut till ramavtalsleverantörer (ÅLR 2014/3731). Projektet delas in i två delprojekt. Delprojekt 1 ”Arkitektur och Design” ska bland annat leverera en övergripande projektplan, en teknisk arkitektur, en funktionell design och processbeskrivningar. Delprojekt 2 ska genomföra projektet. Landskapsregeringen beslöt skicka avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna gällande delprojekt 1 ”Arkitektur och design”. Leverantörerna ska lämna sina svar på avropsförfrågan till landskapsregeringen senast 19.6.2015.

 

Kostnaderna för genomförandet av delprojekt 1 uppskattas till ca 10 000 EUR. De sammanlagda kostnaderna för genomförandet av projektet har tidigare uppskattats till ca 100 000 EUR men dessa ska ytterligare preciseras i samband med delprojekt 1. I budget för 2015 har under moment 39000 tagits upp totalt 100 000 EUR för utveckling och modernisering av hembygdsrättsregistret. Närmare uppgifter om projektet framgår ur projektdirektivet och avropsförfrågan.

 

___________________________________

 


       Bilaga till K1215E30

                                                                                              Dokumentnamn          Nr                                                                 Sidnr

                                                                                                                      UTLÅTANDE     295 Rk1a                                                                                                5 (x)

                                                                                              

                                                                                                                      Datum                         Dnr

                                                                                               2.6.2015              ÅLR 2015/3336

                                                                                              

                                                                                                                     

                                                                                               Justitieministeriet@om.fi

 

 

 

 

 

 

Hänvisning

OM 2/471/2011

 

 

Kontaktperson

Sören Silverström                                                                 

 

 

 

Ärende

Begäran om utlåtande gällande betänkande om alternativ tvistlösning av konsumenttvister

 

 

Arbetsgruppens betänkande

Justitieministeriet ber om landskapsregeringens utlåtande om betänkande av en arbetsgrupp som haft i uppdrag att utreda alternativ tvistlösning av konsumenttvister. Arbetsgruppens betänkande är i form av ett förslag till proposition. I propositionen föreslås lagstiftning som ska genomföra direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. 

Samtidigt med direktivet antogs även förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister. Syftet med propositionen är att genomföra bestämmelserna i direktivet i finländsk lagstiftning och göra det praktiskt möjligt att tillämpa förordningen.

 

Lagstiftningsbehörigheten gällande konsumentskydd

Enligt 27 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland har riket lagstiftningsbehörighet bl.a. i fråga om konsumentskydd.

Åland har en egen konsumenttvistenämnd. Bestämmelser om Ålands konsumenttvistenämnd finns i 30 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland. Enligt bestämmelsen handhas de uppgifter som i riket ankommer på konsumenttvistenämnden i landskapet av en särskild av landskapsregeringen tillsatt nämnd.

 

Nuvarande konsumenttvistenämnd har utsetts den 18 december 2013 för åren 2014 och 2015. Även det gällande reglementet för Ålands konsumenttvistenämnd har fastställts vid samma tidpunkt. I reglementet ingår bestämmelser om nämndens sammansättning, medlemmarnas sakkunskap och i viss utsträckning beslutsförfarandet. Till övriga delar hänvisas i reglementet till vad som föreskrivs i rikets lag och förordning om konsumenttvistenämnden.

 

Det kan även noteras att 30 § 11 punkten i självstyrelselagen innehåller en särreglering om konsumentrådgivningen i landskapet. Enligt bestämmelsen ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på magistraterna i landskapet Åland skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten. Om konsumentrådgivningen har antagits överenskommelseförordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (FFS 720/2014). Ålands ombudsmannamyndighet svarar för de konsumentrådgivningsuppgifter som enligt självstyrelselagen ska skötas av landskapsmyndigheterna.

 

Förslagets förhållande till landskapet

I betänkandet föreslås en ny lag om alternativ tvistlösning av konsumenttvister utanför myndigheter. Lagen och de krav som ställs på de alternativa tvistlösningsorganen skulle enbart gälla sådana alternativa tvistlösningsorgan som har anmälts till Europeiska kommissionen i enlighet direktiv 2013/11/EU.

 

I betänkandet hänvisas till bestämmelsen i självstyrelselagen om Ålands konsumenttvistenämnd. I betänkandet dras slutsatsen att Ålands konsumenttvistenämnds och rikets konsumenttvistenämnds lokala behörighet är överlappande till den del en konsumenttvist kan hänskjutas till Ålands konsumenttvistenämnd. Därför kräver tillgången till organ som avses i direktivet inte att Ålands konsumenttvistenämnd och dess verksamhet anpassas till kraven i det EU-direktiv och den EU-förordning som rikslagen genomför.

 

I betänkandet konstateras att riksdagen inte har någon behörighet att föreskriva om Ålands konsumenttvistenämnd, dess verksamhet och de förfaranden nämnden iakttar. Ålands landskapsregering har behörighet att ändra reglementet för Ålands konsumenttvistenämnd så att det motsvarar kraven i direktivet eller besluta att det förfarande som iakttas förblir oförändrat. Om reglementet ändras så att det motsvarar kraven i direktivet, kan landskapsregeringen be nämnden anmäla sig till kommissionens förteckning över alternativa tvistlösningsorgan. Om reglementet inte ändras så att det uppfyller kraven, kan nämnden inte anmäla sig till förteckningen. Det här påverkar inte på något sätt nämndens nuvarande verksamhet.

 

Landskapsregeringen har den 31 juli 2013 meddelat Europeiska kommissionen om genomförandet av direktiv 2013/11/EU i landskapet. I meddelandet hänvisas till att direktivet rör rikets lagstiftningsbehörighet och att rikets implementering av direktivet gäller även landskapet Åland.

 

Landskapsregeringens utlåtande

Landskapsregeringen konstaterar att arbetsgruppens betänkande berör konsumentskydd som hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland. Ålands landskapsregering utnämner en egen konsumenttvistenämnd i landskapet enligt 30 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland. Landskapsregeringen har även antagit ett reglemente för denna nämnd som främst berör nämndens interna organisation och beslutsförfarande.

 

Eftersom Ålands konsumenttvistenämnds och rikets konsumenttvistenämnds lokala behörighet är överlappande till den del en konsumenttvist kan hänskjutas till Ålands konsumenttvistenämnd så behöver Ålands konsumenttvistenämnd inte anmälas till Europeiska kommissionen enligt artikel 20 i direktiv 2013/11/EU. Därför skulle Ålands konsumenttvistenämnd inte heller vara föremål för den föreslagna lagen om alternativ tvistlösning av konsumenttvister utanför myndigheter.

 

Landskapsregeringen konstaterar ändå att det inte finns några hinder för att även Ålands konsumenttvistenämnd anmäls till Europeiska kommissionen och får formell status som alternativt tvistlösningsorgan. Landskapsregeringens preliminära bedömning är att Ålands konsumenttvistenämnd inte kommer att registreras som alternativt tvistlösningsorgan.

 

 

 

 

Minister                                      Wille Valve

 

 

 

Chefsjurist                                  Sören Silverström