PROTOKOLL         

                                                                                     Nummer                                  Sammanträdesdatum

                                                                                                                                  11                                21.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet

Allmänna byrån
Enheten för Europarätt och externa frågor

 

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Wille Valve

EU-sakkunnig

Pamela Baarman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


 

Nr 20

Utrikesministeriets remiss angående kommissionens motiverade yttrande om implementeringen av direktiv 2014/37/EU om ändring av direktiv 91/671/EEG om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon

ÅLR 2014/9460

46 Rk1c

 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidareförmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1c15E11.

 

 

Nr 21

Utrikesministeriets remiss angående kommissionens motiverade yttrande om oförenligheten mellan Finlands lag om kommersiell godstransport på väg och två EU-förordningar (cabotage)

ÅLR 2014/6075

47 Rk1c

 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidareförmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 2, Rk1c15E11.

 

 

Nr 22

Utrikesministeriets remiss angående kommissionens motiverade yttrande 2012/4139 angående rikets sommarjakt på ejder.

ÅLR 2012/9540

48 Rk1c

 

 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar i enlighet med bilaga 3, Rk1c15E11.

 

Landskapsregeringen konstaterade att handlingarna i ärendet är hemliga med stöd av 60a § självstyrelselagen för Åland (ÅFS 1991:71) samt 24 § 2 p. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999).

___________________________________________


Bilaga 1, Rk1c15E11

regeringen_svartvit                                                                                               Dokumentnamn         Nr                       Sidnr

                                                                                                                              BREV                 46 Rk1c       1 (1)

 

                                                                                               Datum                           Dnr

                                                                                               21.5.2015            ÅLR 2014/9460

                                                                                              

                                                                                               Utrikesministeriet

                                                                                               Enheten för EU-domstolsärenden

                                                                                               Rättstjänsten

                                                                                               PB 417

                                                                                               00023 Statsrådet

Hänvisning

Kommissionens motiverade yttrande om implementeringen av direktiv 2014/37/EU om ändring av direktiv 91/671/EEG om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon

 

Kontaktperson

Pamela Baarman

 

Landskapsregeringen har erhållit en remiss från utrikesministeriet angående kommissionens motiverade yttrande om implementeringen av kommissionens genomförandedirektiv 2014/37/EU av den 27 februari 2014 om ändring av direktiv 91/671/EEG om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon.

Kommissionen framhåller i sitt brev SG-Greffe(2015)D/4991 av den 30 april 2015 att kommissionen ännu inte underrättats om införlivandebestämmelser som fullt ut skulle genomföra direktivet i landskapet Åland.

 

Landskapsregeringen konstaterar att vägtrafik enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Landskapsregeringen medger att direktivet inte genomförts i landskapet inom utsatt tid. Landskapsregeringen har utarbetat ett lagförslag till ny landskapslag, som till alla delar uppfyller kraven i direktivet. Landskapslagen antogs av Ålands lagting den 25 mars 2015. För att en landskapslag ska kunna träda i kraft krävs därefter, enligt 19 § självstyrelselagen, att republikens president genom lagstiftningskontroll inte inom fyra månader förordnar att lagen ska förfalla i sin helhet eller till någon viss del. Landskapsregeringens förhoppning är således att den nya lagen ska kunna träda i kraft under sommaren, dock senast i september 2015. I samband med ikraftträdandet av lagen kommer landskapsregeringen att slutligt notifiera direktivet.

                                           

 

 

Minister                              Wille Valve

 

 

 

EU-sakkunnig                     Pamela Baarman


Bilaga 2, Rk1c15E11

regeringen_svartvit                                                                                               Dokumentnamn         Nr                       Sidnr

                                                                                                                              BREV                 47 Rk1c       1 (1)

 

                                                                                               Datum                           Dnr

                                                                                               21.5.2015            ÅLR 2014/6075

                                                                                              

                                                                                               Utrikesministeriet

                                                                                               Enheten för EU-domstolsärenden

                                                                                               Rättstjänsten

                                                                                               PB 417

                                                                                               00023 Statsrådet

Hänvisning

Kommissionens motiverade yttrande om oförenligheten mellan Finlands lag om kommersiell godstransport på väg och två EU-förordningar (cabotage)

 

Kontaktperson

Pamela Baarman

 

Landskapsregeringen har erhållit en remiss från utrikesministeriet angående kommissionens motiverade yttrande om oförenligheten mellan Finlands lag om kommersiell godstransport på väg och artikel 5 i förordning nr 1071/2009 och artiklarna 2 och 8 i förordning nr 1072/2009 vad avser cabotagetransport.

Kommissionen anser i sitt brev SG-Greffe(2015)D/4990 av den 30 april 2015 att Finland inte fullt ut efterlever den lagstiftning som är tillämplig på cabotagetransporter.

 

Landskapsregeringen konstaterar att vägtrafik enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, medan i hela riket gällande villkor för utlänningars och utländska sammanslutningars rätt att idka näring enligt 27 § 9 punkten självstyrelselagen hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

 

Då kommissionens motiverade yttrande hänför sig till rikets lag om kommersiell godstransport på väg och närmare till frågor om cabotage – ett sakområde som faller under riksbehörighet i enlighet med 27 § 9 punkten självstyrelselagen – anser Ålands landskapsregering att det saknas orsaker för landskapsregeringen att delta vid uppgörandet av Finlands bemötande av kommissionens motiverade yttrande.

 

 

 

 

Minister                              Wille Valve

 

 

 

 

EU-sakkunnig                     Pamela Baarman