PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         6                                  28.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Lagberedningen

Lag 2

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - JE                              CA - FK - WV                                                Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Vicelantråd
Roger Nordlund

Lagberedare
Olle Ekström

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 7

Republikens presidents skrivelse med meddelande om att hinder inte föreligger för ikraftträdande av landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk.

ÅLR 2015/830

 

Landskapsregeringen beslöt att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2015 samt att den ska publiceras och utfärdas i ÅFS.

 

Nr 8

Föredragande ministers förslag till landskapsförordning om stöd för hållbart skogsbruk.

ÅLR 2015/6349

 

Landskapsregeringen beslöt att förordningen ska träda i kraft den 1 juli 2015 samt att den ska utfärdas och publiceras i ÅFS.

Bilaga: Förordningen

_______________________________________________

 


 

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2015                                                                                                                                                   Nr 33

__________________________________________________________________________________

 

Nr 33

 

LANDSKAPSFÖRORDNING
om stöd för hållbart skogsbruk

 

Utfärdad i Mariehamn den 28 maj 2015

 

 

     Med stöd av 20 § med landskapslagen (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk föreskrivs:

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna förordning finns närmare bestämmelser om stöd vid skogsbruksåtgärder i enlighet med landskapslagen (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk.

 

2 §

Stödbeloppens storlek

     I bilagan anges för varje stödberättigad åtgärd stödets högsta stödandel av totalkostnaden, stödets högsta belopp samt särskilda bestämmelser om stödets minsta belopp.

 

3 §

Skogsbruksplan

     I en skogsbruksplan ska avseende beskrivningen över skogsbruksenhet ingå uppgifter om

     a) ägare och adressuppgifter,

     b) skogsbruksmarkens arealfördelning på markklasser,

     c) fastigheter och skiften med fastighetsbeteckningar och arealer,

     d) planens giltighetstid,

     e) planerare (vem eller vilka som uppgjort skogsbruksplanen) samt

     f) utvecklingsklasser, virkesförråd och tillväxt.

     I en skogsbruksplan ska avseende beskrivningen över skogsbestånden ingå uppgifter om

     a) skogstyp,

     b) trädslagsfördelning,

     c) ålder,

     d) virkesvolym eller stamantal,

     e) grundyta,

     f) höjd och medeldiameter samt

     g) tillväxt.

     I en skogsbruksplan ska i förslaget till avverknings- och skötselåtgärder ingå uppgifter om lämpliga åtgärder och dessas skyndsamhet.

     Till en skogsbruksplan ska fogas en fastighetskarta där skogsbruksenhetens samtliga skiften framkommer samt temakartor över föreslagna avverknings- och skötselåtgärder.

     En skogsbruksplans giltighetstid är 10 kalenderår.

 

4 §

Ikraftträdelsebestämmelse

     Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015

 

 

__________________

 

 

     Mariehamn den 28 maj 2015

 

 

CAMILLA GUNELL

lantråd

 

 

                                                                   R o g e r   N o r d l u n d

                                                                    föredragande minister

 


BILAGA - tabell

 

 

 

Åtgärd

 

 

Stödandel som kan utbetalas *

 

 

 

 

 

Procentuell andel

 

 

Stödbelopp

 

 

Minsta belopp som utbetalas

 

1

 

Maskinell markberedning

 

 

högst 50 % av totalkostnaden för markberedning och arbetsledning

 

 

högst 200 €/ha

 

 

100 €

 

 

2

 

Kompletteringsplantering

 

 

100 % för plantor

 

 

 

50 €

 

3

 

Röjning

 

 

högst 50 % för arbete, arbetsledning och färdkostnader

 

 

högst 160 €/ha

 

 

100 €

 

 

4

 

Bekämpning av rotröta

 

 

100 % för preparat

 

 

 

 

 

5

 

Skydds- och iståndsättningsdikning

 

 

högst 50 % för arbete och material

 

 

högst 1 €/m

 

 

100 €

 

 

6

 

Grundförbättring av skogsbilväg

 

 

högst 50 % för arbete och material

 

 

högst 5 €/m

 

 

 

7

 

Skogsbruksplan

 

 

högst 30 % för arbete och material

 

 

högst 10 €/ha för skogsmark

 

 

 

€ =

€/ha = €/m =

 

 

euro

euro per hektar

euro per meter

 

 

* Vid beräknande av kostnad för att fastställa stödbelopp beaktas inte mervärdesskatt på varor och tjänster.