PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         4                                  12.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Lagberedningen

Lag 3

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - VT - CA - FK                              CG - JE - WV                                                 Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Vicelantråd

Roger Nordlund

Minister
Veronica Thörnroos

Lagberedare
Mathias Lundqvist

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 4

Föredragande ministerns förslag till landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning.

ÅLR 2015/5154

 

Landskapsregeringen beslöt att utfärda förordningen och publicera den i ÅFS.

Bilaga: förordningen

 

_______________________________________________

 


 

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2015                                                                                                                                                   Nr 30

__________________________________________________________________________________

 

Nr 30

 

LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning

 

Utfärdad i Mariehamn den 12 maj 2015

 

     Med stöd av 8 § landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen samt 61 § 7 mom. och 63 § vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland, av dessa lagrum 61 § 7 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2007/6 och 63 § sådan den lyder i landskapslagen 1993/100

     upphävs 9 § landskapsförordningen (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning samt

     ändras förordningens 1 § 1 mom. sådant det lyder i landskapsförordningen 2012/11 som följer:

 

1 §

Riksförfattningar som tillämpas i landskapet

     Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som anges i denna förordning eller som följer av vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet:

     1) trafikministeriets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last (FFS 940/1982),

     2) förordning om användning av fordon på väg (FFS 1257/1992),

     3) statsrådets förordning om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar (FFS 938/2000),

     4) 1-2b kap. statsrådets förordning om godkännande av fordon (FFS 1244/2002),

     5) 6-8 §§, 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 15 § 4 mom., 17, 19 och 20 §§, 23 § 2 mom. och 26 § statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (FFS 1245/2002),

     6) statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (FFS 1247/2002),

     7) kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (FFS 1248/2002),

     8) kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck (FFS 408/2003),

     9) kommunikationsministeriets förordning om påvisande av att bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnars bromsar stämmer överens med kraven (FFS 257/2009),

     10) kommunikationsministeriets förordning om reparation och ändring av konstruktionen hos fordon i kategori L (FFS 1078/2009),

     11) inrikesministeriets förordning om räddningsbilar (FFS 818/2010)

     12) kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon (FFS 786/2012),

     13) trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om traktorers, motorredskaps och terrängfordons och deras släpvagnars konstruktion och utrustning samt konstruktion och utrustning av andra släpanordningar än sådana som är avsedda att kopplas till bilar (18.12.2014 TRAFI/9457/03.04.03.00/2012),

     14) trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om konstruktion och utrustning av två och trehjuliga fordon, fyrhjulingar samt släpvagnar avsedda för sådana fordon (18.12.2014 TRAFI/9460/03.04.03.00/2012) samt

     15) trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om tekniska krav på och installation på fordon av kontrollampor, varningslyktor, arbets- och hjälpstrålkastare, ljudsignalanordningar för utryckningsfordon samt på reflektorer och reflekterande märkningar på vissa fordon (18.12.2014 TRAFI/9461/03.04.03.00/2012).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

 

__________________

 

 

     Mariehamn den 12 maj 2015

 

 

ROGER NORDLUND

vicelantråd

 

 

                                                                                                        V e r o n i c a   T h ö r n r o o s

                                                                                                            föredragande minister