PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         4                                  25.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Lagberedningen

Lag 5

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - JE - WV                       CA - FK                                                          Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Vicelantråd
Roger Nordlund

Vik. lagberedningschef
Hans Selander

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 4

Föredragande ministerns lagförslag om kommunernas socialtjänst.

I förslaget ingår

1) landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst,

2) landskapslag om ändring av landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst,

3) landskapslag om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården,

4) landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna,

5) landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda,

6) landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård,

7) landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd,

8) landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp,

9) landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen,

10) landskapslag om ändring av 78 § kommunallagen för landskapet Åland.

ÅLR 2015/1671

30 L1

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna förslaget och överlämna det till lagtinget.

 

_______________________________________________