PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         6                                  20.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Lagberedningen

Lag 6

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - JE - WV                       CA - FK                                                          Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Minister
Wille Valve

Lagberedare
Diana Lönngren

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 8

Föredragande ministerns lagförslag om landskapets fastighetsverk. I lagförslaget ingår:

1) landskapslag om landskapets fastighetsverk,

2) landskapslag om ändring av 2 och 24 §§ landskapslagen om landskapets finansförvaltning,

3) landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet och

4) landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om Landskapsrevisionen.

ÅLR 2015/3865

28 L1

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna förslaget och överlämna det till lagtinget.

 

_______________________________________________