PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         7                                  28.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Lagberedningen

Lag 6

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - JE                              CA - FK - WV                                                Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Vicelantråd
Roger Nordlund

Lagberedare
Diana Lönngren

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 9

Republikens presidents skrivelse med meddelande om att hinder inte föreligger för ikraftträdande av:

1) landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland,

2) landskapslag om ändring av landskapslagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014 samt

3) landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst.

ÅLR 2015/2241

 

Landskapsregeringen beslöt att lagarna ska träda i kraft den 1 juli 2015 samt att de ska utfärdas och publiceras i ÅFS.

 

_______________________________________________