PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         2                                  28.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Lagberedningen

Lag 7

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - JE                              CA - FK - WV                                                Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Minister
Veronica Thörnroos

Vik. lagberedare
Karl-Johan Nyholm

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 2

Republikens presidents skrivelse med meddelande om att hinder inte föreligger för ikraftträdande av landskapslagen om ändring av 61 § vägtrafiklagen för landskapet Åland.

ÅLR 2014/1682

 

Landskapsregeringen beslöt att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2015 samt att den ska utfärdas och publiceras i ÅFS.

 

_______________________________________________