PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         3                                  24.4.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Lagberedningen

Lag 8

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - CA - JE - WV                FK                                                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Minister
Johan Ehn

Extra lagberedare
Anna Ritamäki-Sjöstrand

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 3

Föredragande ministerns förslag till lagförslag om höjd och förlängd vuxenstudiepenning. I lagförslaget ingår ett förslag till landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd.

ÅLR 2014/9574

26 L1

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna förslaget och överlämna det till lagtinget.

 

_______________________________________________