ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE              PROTOKOLL

Social- och miljöavdelningen                                          Nummer                         Sammanträdesdatum

Byrå                                                                                   3                                  6.11.2003

Socialvårdsbyrån II, S13

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - OE - SE - GC - RSG - RK                                                          6.11.2003

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

Lantråd
Roger Nordlund

Landskapsstyrelseledamot
Sune Eriksson

Alkoholinspektör
Olav Augustsson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 5

T.v.å  från sammanträde den 18 september samt

25 september 2003.

Bestämmelser om förutsättningar för beviljande

av serveringstillstånd.

S13/03/1/1

 

Med stöd av 40 § 2 mom. 1 punkten alkohollagen (FFS 1143/1994),

se 1 och 3 §§ LL om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen

(92/1994), utfärdas bestämmelser om förutsättningar för beviljande av

serveringstillstånd i enlighet med bilaga P prot. 3/03 ärende nr 5.

 

 


                                                        Bilaga P prot.3/03 ärende nr 5

 

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESTÄMMELSER OM

 

 

1. KATEGORISERING av OLIKA TYPER AV serveringsställen (A, B och

    C-rättigheter) OCH KRAV PÅ DESSA

 

2. Servering av alkoholhaltiga drycker GENOM LUCKA eller i  

    kiosk

 

3. tillfälliga serveringstillstånd

 

4. Överlåtelse av alkoholdryckslager då rörelse upphör

    eller övergår till ny ägare

 

5. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET VID Ändring av ägandeförhållande i

    ett bolag

              

6. krav på OMNÄMNANDE AV sökandens verksamhetsområde I

    bolagsordning, -avtal ElLer I MOTSVARANDE HANDLING

                                                                                    

7. Personal under inverkan av rusmedel

 

8. övergångsbestämmelser gällande tentamen i  

    alkohollagstiftning

 

9. KRAV PÅ UTBILDNING FÖR ANSVARIGA OCH STÄLLFÖRETRÄDANDE   

    ANSVARIGA FÖRESTÅNDARE

                                         

 

1. KATEGORISERING AV OLIKA TYPER AV SERVERINGSSTÄLLEN OCH KRAV PÅ DESSA

 

För att alkoholservering skall få bedrivas i en lokal krävs att bla. Hälsonämnden har godkänt lokalen för ändamålet. Hälsonämnden kan begränsa omfattningen av matlagningen utgående från kökets standard. Hälsonämndens beslut kan komma att påverka omfattningen av serveringstillståndet. 

 

Vid bedömning av omfattningen av serveringstillståndet tillämpar landskapsstyrelsen följande kategorisering:

 

1.1 A-rättigheter (servering av alkoholdrycker innehållande högst 80 vol% etylalkohol)

 

1. Restaurang - tillhandahåller ett komplett utbud av mat och har en god utrustnings- och servicestandard. I personalplanen ingår köks- och serveringspersonal. Serveringen sker i huvudsak till bordet, verksamheten präglas ej av självbetjäning.        

2. Nattklubb/bar/pub - behöver ej erbjuda lagad mat, dock skall det finnas tillgång till små rätter som tex. smörgåsar. Nattklubbar/barer/pubar skall hålla en hög utrustnings- och servicestandard. Kvälls- och nattöppna serveringsställen med A-rättigheter skall regelbundet erbjuda högklassig underhållning. Landskapsstyrelsen fäster stor uppmärksamhet vid verksamhetsidén vid bedömningen av utrustnings- och servicestandarden och underhållningsklass. Underhållning i form av bar-DJ godkänns endast som ett komplement till övrigt underhållningsutbud.

 

På dessa serveringsställen skall ett tillräckligt antal dörrvakter, med hänsyn till serveringsställets storlek, finnas för att kontrollera antalet gäster, ålder och berusningsgrad. Dock kan landskapsstyrelsen godkänna ett arrangemang där minst två personer arbetar i serveringen, varvid den ena kan övergå till ordningsmanna-sysslan vid behov. Detta arrangemang är tillämpligt endast då tillströmningen av gäster är ringa, eller då serveringsstället är litet och lättövervakat.

För serveringsställen med förlängd serveringstid föreskrivs kravet på ordningsvakt i landskapsstyrelsens anvisningar om förlängd serveringstid, av den 25.9.2003.

 

På ett serveringsställe som kategoriseras nattklubb/bar/pub skall den ansvariga föreståndaren och dennes ställföreträdare kunna uppvisa handling över förtrogenhet med serveringsbestämmelserna i form av intyg över godkänt resultat i tentamen i alkohollagstiftning utfärdat av Ålands Hotell- och Restaurangskola, oavsett utbildning.

 

Ett verksamhetsställe som inriktar sig främst på alkoholservering skall i sin ansökan om serveringstillstånd för landskapsstyrelsen framlägga en alkohol- och drogpolicy som omfattar både serveringsstället och personalen. Landskapsstyrelsen ger närmare information om policyns utformning.

 

Tillståndsinnehavaren skall möjliggöra för och uppmuntra sin personal att regel-bundet delta i kurser anordnade av landskapsstyrelsen under temat "Ansvarsfull alkoholservering".

 

 

1.2 B-rättigheter (servering av alkoholdrycker innehållande högst 22 vol %

etylalkohol)

 

1) Matservering - tillhandahåller lagad mat såsom husmanskost eller dylikt. Ej krav på bordsservering.

 

2) Bar/pub- behöver ej tillhandahålla lagad mat, dock skall det finnas tillgång till små rätter som tex. smörgåsar.

 

På dessa serveringsställen skall ett tillräckligt antal dörrvakter, med hänsyn till serveringsställets storlek, finnas för att kontrollera antalet gäster, ålder och berusningsgrad. Dock kan landskapsstyrelsen godkänna ett arrangemang där minst två personer arbetar i serveringen, varvid den ena kan övergå till ordningsmannasysslan vid behov. Detta arrangemang är tillämpligt endast då tillströmningen av gäster är ringa, eller då serveringsstället är litet och lättövervakat.

För serveringsställen med förlängd serveringstid föreskrivs kravet på ordningsvakt i landskapsstyrelsens anvisningar om förlängd serveringstid, av den 25.9.2003.

På ett serveringsställe som kategoriseras nattklubb/bar/pub skall den ansvariga föreståndaren och dennes ställföreträdare kunna uppvisa handling över förtrogenhet

 

med serveringsbestämmelserna i form av intyg utfärdat av Ålands Hotell- och restaurangskola, oavsett utbildning.

 

Ett verksamhetsställe som inriktar sig främst på alkoholservering skall i sin ansökan om serveringstillstånd för landskapsstyrelsen framlägga en alkohol- och drogpolicy som omfattar både serveringsstället och personalen. Landskapsstyrelsen ger närmare information om policyns utformning.

 

Tillståndsinnehavaren skall möjliggöra för och uppmuntra sin personal att regelbundet delta i kurser anordnade av landskapsstyrelsen under temat "Ansvarsfull alkoholservering".

 

1.3 C-rättigheter (servering av alkoholdrycker innehållande högst 4,7 vol% etylalkohol)

 

Serveringsställen med rätt att servera alkoholdrycker innehållande högst 4,7 vol% skall åtminstone tillhandahålla cafèsortiment (tex. kaffe, bakverk och smörgåsar).

 

 

2. SERVERING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER       

    GENOM LUCKA ELLER I KIOSK

 

Servering av alkoholhaltiga drycker får ej ske genom lucka. För att serveringstillstånd skall kunna beviljas måste sittplatser finnas och serveringsområdet skall vara

tydligt avgränsat. Sker servering i lokal skall denna godkännas för ändamålet

av hälsonämden.

 

 

3. TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND

 

3.1 Allmänna förutsättningar för beviljande av tillfälligt serveringstillstånd

 

Tillfälliga serveringstillstånd kan beviljas för slutna sällskap vid bröllop, födelsedagsfester, firmafester, mottagningar och liknande samt för allmänheten vid evenemang där det även finns övrig traktering (kraven på matservering/traktering är desamma som beskrivs under punkt 1).

 

Servering av starka alkoholdrycker förutsätter att verksamhetsidén är restaurang med komplett utbud av mat (tex. tre rätters middag). För enbart sk. drinkbarer beviljas inte tillstånd. Detta gäller såväl för slutna sällskap som för servering till allmänheten.

 

 

3.2 Särskilda förutsättningar för beviljade av tillfälligt serveringstillstånd för

evenemang som riktar sig till unga personer och barnfamiljer

 

Landskapsstyrelsen håller en restriktiv linje för beviljande av serveringstillstånd på evenemang som har barn och ungdomar som målgrupp.

 

 

 

 

Syftet med bestämmelsen är att underlätta övervakningen av stora serverings-områden samt att befrämja bevarande och skapande av alkoholfria miljöer där barn och ungdomar vistas. Även barns och ungdomars attityder till alkohol påverkas om alkoholen har en framträdande roll på evenemang som riktar sig till just dessa målgrupper.

 

3.3 Serveringstider för tillfälliga serveringstillstånd

 

 

 

4. ÖVERLÅTELSE AV ALKOHOLDRYCKSLAGER DÅ RÖRELSE

    ÖVERGÅR TILL NY ÄGARE ELLER UPPHÖR

 

Då en rörelse byter ägare eller upphör skall alkohollagret säljas till den nya ägaren eller till annan tillståndsinnehavare alternativt returneras till partihandeln. Överlåtelsepriset kan avtalas mellan köpare och säljare.

Då alkohollagret överförs till den nya ägaren eller till något annat serveringsställe skall lagret inventeras och ett detaljerat överlåtelsedokument uppgöras. En kopia av detta dokument skall skickas till landskapsstyrelsen.

 

Landskapsstyrelsen skall skriftligen underrättas om serveringsverksamhetens upphörande senast två veckor efter att stängning skett.

 

 

5. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET VID ÄNDRING AV ÄGOFÖR-HÅLLANDEN I ETT BOLAG

 

 

Om det sker väsentliga förändringar i ägoförhållandet i ett bolag som har beviljats serveringstillstånd, eller om bestämmanderätten i detsamma väsentligen har förändrats, skall landskapsstyrelsen underrättas härom senast två veckor efter att förändringen skett.

 

 

6. KRAV PÅ OMNÄMNANDE AV SÖKANDENS VERKSAMHETS-OMRÅDE I BOLAGSORDNING, -AVTAL ELLER I MOTSVARANDE HANDLING

 

Sökandens verksamhetsområde skall i bolagsordning eller bolagsavtal eller någon annan motsvarande handling anges vara drivande av restaurangrörelse eller annan trakteringsverksamhet.

 

 

7. Personal under inverkan av rusmedel

 

Personal som arbetar på ett serveringsställe får inte vara under inverkan av alkohol eller andra rusmedel i arbetet. Det är tillståndsinnehavarens och den ansvariga föreståndarens uppgift att vidta åtgärder om man misstänker att någon i personalen är under inverkan av rusmedel.

 

 

8. övergångsbestämmelser gällande tentamen i alkohollagstiftning

 

Intyg över godkänt resultat i tentamen i alkohollagstiftning utfärdat av landskaps-styrelsen motsvarar kravet på intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om serveringsföreskrifterna vilka gäller ansvariga och ställföreträdande ansvariga föreståndare på serveringsställen (21 b § Alkohollagen 1143/1994).

 

 

9. KRAV PÅ UTBILDNING FÖR ANSVARIGA OCH STÄLLFÖRE-   

    TRÄDANDE ANSVARIGA FÖRESTÅNDARE

 

För att vara lämplig för uppgiften som ansvarig eller ställföreträdande ansvarig föreståndare för alkoholserveringen skall man ha

 

1. examen från restaurangläroanstalt. Godkänd examen är servitör, barmästare, hotell- och restaurangadministratör samt sommelier. Om examen är äldre än från 1995 krävs även  intyg över  förtrogenhet med serveringsföreskrifterna (21 b § Alkohollagen 1143/1994), alternativt

 

2. Intyg från minst två års arbetserfarenhet av servering. Arbetserfarenheten skall vara relevant för uppgiften som ansvarig/ställföreträdande ansvarig före-ståndare  för alkoholserveringen. Utöver arbetserfarenhet krävs intyg över förtrogenhet med serveringsföreskrifterna uppvisas (21 b § Alkohollagen 1143/1994).