PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  4                                  18.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen
Hälso- och sjukvårdsbyrån, S
2

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Carina Aaltonen

Vik. landskapsläkare
Fredrik Almqvist

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 5

Begäran om utlåtande angående utkast till
förordning om fartygsapotek.

ÅLR 2015/1578

38 S2

Social- och hälsovårdsministeriet inkom 26.02.2015 med en begäran om landskapsregeringens yttrande om SHM:s utkast till förordning om fartygsapotek.

 

Landskapsregeringen tackar för möjligheten att avge utlåtande i ärendet.

Landskapsregeringen konstaterar att Sjöfartsverkets (tidigare Sjöfartsstyrelsen) föreskrift om fartygsapotek är tillämplig i landskapet och att den nu föreslagna förordningen liksom den lag som förordningen baserar sig på hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 30 och 13 punkten självstyrelselagen för Åland.

 

I beredningen av föreliggande utlåtande har landskapsregeringens trafikavdelning hörts.

 

Landskapsregeringen har inte synpunkter i sak avseende den föreslagna förordningen gällande fartygsapotek.