PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 18                                 26.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen

Miljöbyrån, S3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Wille Valve

Tillfällig utredare

Anna Nilsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 44

Auktorisering av inspektör

ÅLR 2015/6168

86 S3

Beslut

Landskapsregeringen beslutar att bemyndiga David Ståhlman som auktoriserad inspektör för provtagningar samt inspektioner inom ramen för det utrotningsprogram för fisksjukdomen viral hemorrhagisk septikemi (VHS) som EU-kommissionen godkänt för landskapet Åland. De auktoriserade inspektörerna ska följa landskapsregeringens anvisningar för de inspektioner samt provtagningar som ska utföras.

 

Landskapsregeringen kan återkalla ett bemyndigande som beviljats om den auktoriserade inspektören försummar att iaktta de villkor som landskapsregeringen uppställt eller om inspektören bryter mot de förpliktelser som följer av uppdraget också efter det att inspektören fått en anmärkning om bristerna.

 

En auktoriserad inspektör ska på begäran kunna visa upp ett skriftligt bemyndigande.

 

Motivering

Enligt 27 § 31 p. i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet gällande smittsamma sjukdomar hos husdjur. Enligt självstyrelselagen 30§ 8 p. ankommer på landskapet förvaltningen av uppgifter enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur.

 

Landskapsregeringen får enligt 87 § i Lag (441/2013) om djursjukdomar för viss tid och för viss uppgift bemyndiga inspektörer att övervaka sjukdomar på djurhållningsplatser. Personen som bemyndigas att sköta dessa kontroller ska besitta, för uppgiften, tillräcklig yrkeskunskap att i egenskap av auktoriserad inspektör utföra inspektioner samt ta behövliga prover.

 

Tillämpade lagrum

Lag om djursjukdomar (FFS 441/2013) 87 §

Självstyrelselag (1991:71) 27 § 31p., 30 § 8p.

 

Ändring av beslutet kan sökas hos Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Nr 45

Auktorisering av inspektör

ÅLR 2015/6167

87 S3

Beslut

Landskapsregeringen beslutar att bemyndiga David Abrahamsson som auktoriserad inspektör för provtagningar samt inspektioner inom ramen för det utrotningsprogram för fisksjukdomen viral hemorrhagisk septikemi (VHS) som EU-kommissionen godkänt för landskapet Åland. De auktoriserade inspektörerna ska följa landskapsregeringens anvisningar för de inspektioner samt provtagningar som ska utföras.

 

Landskapsregeringen kan återkalla ett bemyndigande som beviljats om den auktoriserade inspektören försummar att iaktta de villkor som landskapsregeringen uppställt eller om inspektören bryter mot de förpliktelser som följer av uppdraget också efter det att inspektören fått en anmärkning om bristerna.

 

En auktoriserad inspektör ska på begäran kunna visa upp ett skriftligt bemyndigande.

 

Motivering

Enligt 27 § 31 p. i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet gällande smittsamma sjukdomar hos husdjur. Enligt självstyrelselagen 30§ 8 p. ankommer på landskapet förvaltningen av uppgifter enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur.

 

Landskapsregeringen får enligt 87 § i Lag (441/2013) om djursjukdomar för viss tid och för viss uppgift bemyndiga inspektörer att övervaka sjukdomar på djurhållningsplatser. Personen som bemyndigas att sköta dessa kontroller ska besitta, för uppgiften, tillräcklig yrkeskunskap att i egenskap av auktoriserad inspektör utföra inspektioner samt ta behövliga prover.

 

Tillämpade lagrum

Lag om djursjukdomar (FFS 441/2013) 87 §

Självstyrelselag (1991:71) 27 § 31p., 30 § 8p.

 

Ändring av beslutet kan sökas hos Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Nr 46

Auktorisering av inspektör

ÅLR 2015/6166

88 S3

Beslut

Landskapsregeringen beslutar att bemyndiga Stefan Pennanen som auktoriserad inspektör för provtagningar samt inspektioner inom ramen för det utrotningsprogram för fisksjukdomen viral hemorrhagisk septikemi (VHS) som EU-kommissionen godkänt för landskapet Åland. De auktoriserade inspektörerna ska följa landskapsregeringens anvisningar för de inspektioner samt provtagningar som ska utföras.

 

Landskapsregeringen kan återkalla ett bemyndigande som beviljats om den auktoriserade inspektören försummar att iaktta de villkor som landskapsregeringen uppställt eller om inspektören bryter mot de förpliktelser som följer av uppdraget också efter det att inspektören fått en anmärkning om bristerna.

 

En auktoriserad inspektör ska på begäran kunna visa upp ett skriftligt bemyndigande.

 

Motivering

Enligt 27 § 31 p. i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet gällande smittsamma sjukdomar hos husdjur. Enligt självstyrelselagen 30§ 8 p. ankommer på landskapet förvaltningen av uppgifter enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur.

 

Landskapsregeringen får enligt 87 § i Lag (441/2013) om djursjukdomar för viss tid och för viss uppgift bemyndiga inspektörer att övervaka sjukdomar på djurhållningsplatser. Personen som bemyndigas att sköta dessa kontroller ska besitta, för uppgiften, tillräcklig yrkeskunskap att i egenskap av auktoriserad inspektör utföra inspektioner samt ta behövliga prover.

 

Tillämpade lagrum

Lag om djursjukdomar (FFS 441/2013) 87 §

Självstyrelselag (1991:71) 27 § 31p., 30 § 8p.

 

Ändring av beslutet kan sökas hos Högsta förvaltningsdomstolen.

_______________________________