PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 19                                 26.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen

Miljöbyrån, S3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Wille Valve

Naturvårdsintendent
Maija Häggblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 47

Tillstånd för ringmärkning och skyddsjakt

ÅLR 2015/2651

89 S3

                                           Ålands Fågelskyddsförening r.f. har lämnat in en ansökan om förnyat tillstånd för ringmärkning på fågelstationerna Lågskär i Lemland och Signilskär i Hammarland. Ringmärkningsverksamheten på bägge fågelstationer har bedrivits av Ålands Fågelskyddsförening i över 40 år.           

                                           I samband med tillstånd för ringmärkning ansöker Ålands Fågelskyddsförening r.f. även om tillstånd att bedriva skyddsjakt på mink, mård, mårdhund, räv och hare på huvudöarna Lågskär och Signilskär samt öarna kring dessa. De först nämnda är svåra predatorer vad gäller sjöfågel. De sist nämnda är problematiska med tanke på skador på redskap samt predation på fåglar i samband med ringmärkningsverksamheten.

 

                                           Med undantag av de djurarter som är föremål för jakt enligt jaktlagstiftningen är samtliga vilda fåglar ständigt fridlysta enligt 14§ LL (1998:82), landskapsregeringen kan för vetenskapliga ändamål i enskilda fall medge undantag från en åtgärdsbegränsning inom ett fredat område (LL 1998:82, 9 och 17 §)

 

Beslut

Landskapsregering beviljar tillstånd att bedriva ringmärkning av fåglar på Fågelstationerna Signilskär i Signilskär - Märket naturreservat i Hammarlands kommun och Lågskär inom lägenheten Lågskär 1:0 i Lemlands kommun enligt villkoren som framkommer i bifogat beslut.

Tillstånd för skyddsjakt på mård beviljas inte.

 

Motivering

                                           Ringmärkning av fåglar ger underlag för forskning om de flyttvägar som olika fåglar väljer samt ger ökad kunskap om häckande fåglar inom Åland samt om olika arters sträckning förbi Åland under flyttningen till häckningsplatserna. Infångning av fåglar för ringmärkning påverkar inte arternas bevarandestatus. Ingen annan tillfredställande metod finns för inhämtning av den kunskap som ringmärkningen betingar. Ansökan uppfyller villkoren i artikel 9 i fågeldirektivet och det är således möjligt att bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna i naturvårdslagen och fågeldirektivet.

 

                                           Mink och mårdhund är främmande arter i den åländska faunan och deras närvaro inom reservaten ifråga kan ha förödande konsekvenser för det rika fågellivet inom dessa. Jakten minskar på trycket från predatorerna på häckande sjöfågel.

 

                                           Skyddsjakt på räv och hare reducerar skador som dessa förorsakar i ringmärkningsnäten.

                                          

                                           Mården är ett naturligt inslag i den åländska faunan och dess reproduktionstakt är långsam. Dess hemviste är främst gamla skogar. Även om mården är en predator vad gäller fågelägg under sommartid kan den inte anses utgöra ett sådant problem varken på Signilskär eller Lågskär att skyddsjakt skulle vara motiverat.

 

Tillämpade lagrum

LL (1998/82) om naturvård 9 §, 17 §.