PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 20                                  1.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen

Miljöbyrån, S3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Wille Valve

Vik. byråchef

Inkeri Ahonen

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 48

Utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter och lag om ändring av naturvårdslagen

ÅLR 2015/3342

92 S3

                                           Jord- och skogsbruksministeriet begär ett utlåtande från Ålands landskapsregering angående regeringens proposition med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter samt om lag om ändring av naturvårdslagen. Genom lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter utfärdas kompletterande bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EU 1143/2014).  Invasiva främmande arter som avses i förslaget är sådana arter, vars introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster.

                                                                                              

                                           Landskapsregeringen anser att det är positivt att man klargör bestämmelserna gällande invasiva arter genom att stifta en särskild lag. Lagen skulle bland annat reglera de viktigaste verksamheterna som kan leda till spridning av invasiva arter, tar upp fastighetsinnehavarens och olika aktörers skyldigheter samt definierar olika myndigheters roller och arbetsuppgifter. Motsavarande lagstiftning saknas på Åland.

                                                                                              

                                           Enligt självstyrelselag för Åland (1991:71) 32 och 33 punkter är förbud mot införande av djur och djurprodukter samt förebyggande av växtförstörare till landet rikets behörighetsområden. Eftersom lagförslaget berör även dessa områden (t.ex. 7 § 2 mom. 10 § 3 mom. och 16 § 1 mom.) kan den delvis bli tillämplig även på Åland.

 

                                           Det skulle vara viktigt att utreda om lagförslaget är förenlig med åländsk lagstiftning till de delar som den kommer att gälla på Åland. Enligt lagförslagets motiveringar har rikets myndigheter vid beredningen av förslaget gått genom 14 befintliga rikslagar, som innehåller bestämmelser om invasiva arter. En del av dessa lagar reglerar områden där Åland har egen lagstiftning (t.ex. naturvård och skogsbruk), vissa av dem gäller som blankettlagar på Åland (t.ex. lag om plantmaterial och lag om handel med utsäde) och en del reglerar områden som hör till rikets behörighet även på Åland (lag om veterinär gränskontroll).

                                                                                              

                                           Även riksmyndigheters och åländska myndigheters arbetsfördelning behöver klargöras. Medlemsstaterna ska bland annat enligt artiklar 8 och 9 i förordningen EU 1143/2014 upprätta ett tillståndssystem för att ge verksamheter möjlighet att bedriva forskning med invasiva främmande arter av unionsbetydelse. Enligt lagförslagets 7 § är regionförvaltningsverket i Södra Finland den tillståndsmyndigheten som avses i artiklarna 8 och 9 i förordningen. Det kommer dock inte fram från förslaget om ett medlemsland kan ha flera än en tillståndsmyndighet eller om det är meningen att Södra Finlands regionförvaltningsverk är tillståndsmyndigheten även för Ålands del.

                                                                                              

                                           Enligt förordningen EU 1143/2014 ska medlemslandets myndigheter vidta tämligen omfattande åtgärder för att bekämpa invasiva arter. Det ska bland annat göras en uttömmande analys av spridningsvägarna för oavsiktlig introduktion och spridning av invasiva främmande arter av unionsbetydelse samt upprättas och genomföras handlingsplaner för spridningsvägarna (artikel 13), det ska inrättas ett övervakningssystem (artikel 14) och medlemsstaterna ska vid behov vidta omedelbara utrotningsåtgärder (artikel 17). Eftersom miljövård är Ålands behörighet är det i första hand landskapsregeringens ansvar att se till att dessa åtgärder vidtas på Åland. Det borde dock utredas om det skulle vara effektivare att samarbeta än att t.ex. göra skilda analyser av spridningsvägar.

                                                                                              

                                           Sammanfattning:

                                           Det är positivt att riket utfärdar en särskild lag som klargör myndigheters och privata aktörers roll och förpliktelser i bekämpningen av invasiva arter. Innan lagförslagen träder i kraft i riket borde man dock göra en grundlig bedömning på vilket sätt den påverkar Åland. Detta innebär särskilt en utredning av arbetsfördelningen av riksmyndigheter och åländska myndigheter när det gäller verkställande av förordningen (EU 1143/2014) och tillämpningen av det aktuella lagförslaget. Man måste kontrollera även att de delar av lagsförslaget som berör Åland är förenliga med åländsk lagstiftning.