PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 21                                  2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen

Miljöbyrån, S3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Wille Valve

Tillfällig utredare

Anna Nilsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 49

Begäran om utlåtande om förslag till ändring av lagstiftning som gäller VHS och beredskapsplaner för sjukdomar hos vattendjur

ÅLR 2015/3921

94 S3

Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtande från Ålands landskapsregering angående förslag till ändring av lagstiftning som gäller VHS och beredskapsplaner för sjukdomar hos vattendjur. Landskapsregeringen

beslöt svara enligt bilaga 1, S0315E21.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dokumentnamn         Nr         Sidnr

                                                                                                                              UTLÅTANDE        94 S3                    1 (1)

                                                                                              

                                                                                                                              Datum                           Dnr

                                                                                               2.6.2015                ÅLR 2015/3921

 

                                                                                                                              Jord- och skogsbruksministeriet

                                                                                               PB 30

                                                                                               FI-00023 STATSRÅDET

                                                                                               (kirjaamo@mmm.fi)

                                                                                              

Hänvisning

Ert brev den 27.4.2015, nr 726/13/2015

 

Kontaktperson

Anna Nilsson tfn. +358 (0)18 25 203

 

Ärende

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV LAGSTIFTNING SOM GÄLLER VHS OCH BEREDSKAPSPLANER FÖR SJUKDOMAR HOS VATTENDJUR

 

Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtande från Ålands landskapsregering angående förslag till ändring av lagstiftning som gäller VHS och beredskapsplaner för sjukdomar hos vattendjur.

 

Utlåtande begärs angående följande ändringar:

 

·             Utkast till en förordning om ändring av 3 § och 5 § i Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013).

 

·             Utkast till en förordning om ändring av Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013).

 

·             Utkast till en förordning om upphävande av Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i landskapet Åland på grund av VHS-sjuka hos fisk (727/2010).

 

·             Utkast till ett beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att hindra spridning av viral hemorrhagisk septikemi hos fiskar.

 

Landskapsregeringen har inga invändningar mot förslagen.

 

 

 

Minister                         Wille Valve

 

 

 

T.f. utredare                  Anna Nilsson