PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 22                                  2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen

Miljöbyrån, S3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Wille Valve

Tillfällig utredare

Anna Nilsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 50

Tillsättande av ledamöter i Ålands projektgodkännandenämnd

ÅLR 2015/6457

95 S3

Landskapsregeringen utser enligt Landskapslag (2013:75) om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål 3 § en projektgodkännandenämnd för att sköta de uppgifter som enligt Lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (FFS 497/2013) ska skötas av nämnden för projektgodkännande.

 

Landskapsregeringen utser följande ledamöter för 2015:

 

Rauli Lehtinen (ordförande)

Ketzia Karring (vice ordförande)

Kaj Ådjers

Robert Sundström

Jacob Norström Ridderborg

Mikael Hagman

 

Arvoden och ersättningar betalas enligt beslut om kommittéarvoden.

_______________________________