PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 23                                  2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen

Miljöbyrån, S3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Wille Valve

Miljöingenjör
Mona Kårebring-Olsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 51

Anmälan om missförhållande gällande producentansvar

ÅLR 2015/2335

96 S3

Renhållningsmyndigheten vid Eckerö kommun har den 20.3.2015 lämnat in en skrivelse gällande att producentansvaret för förpackningar inte fungerar. De yrkar på att kommuner inte har något med producentansvar för förpackningsavfall att göra. Vidare yrkar kommunen på att tillsynsåtgärder ska vidtas från landskapsregeringen för att ålägga producenterna att ta ansvar för förpacknings­avfall.

 

Landskapsregeringen svarade den 17.12.2012 på Eckerö kommuns förra skrivelse om producentansvar och uppmanade då Eckerö kommun att utöva tillsyn inom kommunen när det gäller alla typer av producent­ansvar. Det är givetvis förknippat med svårighet för en kommun att utöva tillsyn över verksamheter som omfattas av producentansvar och som inte har hemvist inom kommunen. Vidare pekar Eckerö kommun på de problem som uppstår då det inte finns en gemensam renhållnings­organisation för hela Åland. Landskapsregeringen instämmer i denna uppfattning. Det skulle underlätta och även vara mer effektivt om det fanns en gemensam organisation för hela Åland.

 

När det gäller förpackningsavfall är det endast producenter med omsättning på minst en miljon euro det föregående kalenderåret som har skyldighet att ordna insamling för förpackningar. Insamling ska ordnas för de förpackningar, eller motsvarande andel förpackningar, som denne släppt ut på den åländska marknaden. Producentansvar tillämpas inte på producenter vars omsättning är lägre än en miljon euro. Företag med producentansvar har alltså skyldighet att ordna insamling för en viss del av förpacknings­avfallet.

 

Producentsammanslutningen Proans har idag 88 medlemsföretag som betalar avgifter för den mängd förpackningar som de släpper ut på den åländska marknaden. Proans har avtal om insamlingsplatser och ersättning med kommunerna Finström, Lemland, Föglö, Saltvik och med renhållningsmyndigheten Mise. Insamlingen ska enligt lag i första hand ordnas genom att avtala med kommunerna om att använda de kommunala insamlingssystemen. Enligt de uppgifter som Proans inlämnat till landskapsregeringen finns det idag 52 insamlings­platser för förpackningsavfall vid återvinningscentraler och återvinnings­stationer i ovannämnda kommuner. Producentsammanslutningen har också, enligt uppgift, upprepade gånger erbjudit Eckerö kommun att teckna avtal för att få sin motsvarande andel av kostnaderna täckta.

 

Landskapsregeringen konstaterar att det finns ett kommunalt ansvar för den del av förpackningsavfallet som släpps ut på marknaden av de företag som har en omsättning lägre än en miljon euro och för de förpackningar som privatimporteras till Åland.