PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 24                                  3.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen

Miljöbyrån, S3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Wille Valve

Vattenbiolog
Susanne Vävare

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 52

Beslut att anta offert avseende passiv provtagning av prioriterade ämnen.

ÅLR 2015/4513

100 S3

Landskapsregeringen beslutar att anta inkommen offert från ALS Environmental (OF1506558) avseende passiv provtagning av prioriterade ämnen i enlighet med fastslaget miljöövervakningsprogram 2011-2015 (ÅLR 2011/768). De passiva provtagarna ska placeras i Östra och Västra Kyrksunden.

 

Motivering

Enligt vattenlagen (1996:61) och EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) måste medlemsländerna utföra miljöövervakning efter de prioriterade och särskilt förorenande ämnena i sina vatten.

 

Landskapsregeringen har beslutat att anta en offert från ALS Environmental där passiva provtagare används. ALS är specialiserade på den sortens provtagningar, i enlighet med vattendirektivets riktlinjer. Landskapsregeringen har sedan tidigare inköpt utrustning, så kallade passiva provtagare, från ALS för nödvändig provtagning.  Tekniken är förhållandevis ny och endast få konsulter kan tillhandahålla tjänsten.

 

Analysresultaten som inkommer under senhösten ska belasta budgetmoment 45000 (45.54.01), vattenövervakning aktivitet 7320.

 

Nr 53

Beslut att anta offert från Medins Ab avseende analys av bottenfauna i sjöar.

ÅLR 2015/4560

101 S3

Landskapsregeringen beslöt att anta offertförslag från Medins med anbudsid A 2015-092-L, gällande bottenfaunanalys i Långsjön och Markusbölefjärden. Bottenfauna-analyser måste utföras enligt fastslaget miljöövervakningsprogram (2011-2015) (ÅLR 2011/768).

 

Motivering

Enligt vattenlagen (1996:61) och EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) måste medlemsländerna utföra nödvändig miljöövervakning och bedömning av statusen i sina vatten. Den ekologiska statusen är mycket viktig att bedöma och analys av bottenfauna ingår som en av parametrarna.

 

Undersökningar av bottenfauna i sjöar är komplext och specialkompetens krävs för att analysera resultaten från provtagningarna. Medins är ackrediterade för bottenfaunaundersökningar och är den konsult som har utfört flest undersökningar i Sverige.

 

Resultatredovisningen som inkommer under senhösten ska belasta budgetmoment 45000 (45.54.01), vattenövervakning aktivitet 7320.

 

Nr 54

Beslut att anta prisförslag gällande växtplanktonanalys i sjöar.

ÅLR 2015/4652

102 S3

Landskapsregeringen beslutar att anta prisförslaget från biolog Sanna Kankainen avseende växtplanktonanalys i sjöar, i enlighet med fastslaget miljöövervakningsprogram (2011-2015) (ÅLR 2011/768).

 

Motivering

Enligt vattenlagen (1996:61) och EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) måste medlemsländerna utföra nödvändig miljöövervakning och bedömning av statusen i sina vatten. Den ekologiska statusen är mycket viktig att bedöma och analys av växtplankton i sjöar ingår som en av parametrarna.

 

Finlands miljöcentral har rekommenderat biolog Sanna Kankainen som har lång erfarenhet av växtplanktonanalyser.

 

Resultatredovisningen som inkommer under senhösten ska belasta budgetmoment 45000 (45.54.01), vattenövervakning aktivitet 7320.