BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      2                                      3

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Februari 2005

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     3        28     T10/05/3/6                              Avdelningschefens tjänsteresa 3.2 till Helsingfors, möte småbåtsdelegationen, resekostnader ersätts av Sjöfartsverket och 16.2 mottagning på Ålandskontoret