BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      3                                    4 - 5

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Mars 2005

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     4        21     T10/03/5/121       215 T10      Kopia av landskapsregeringens protokoll av den 1 februari 2005 sänds till advokatbyrå Pontus Lindberg & Co AB

 

     5        31     T10/05/3/6                              Avdelningschefens tjänsteresa 15-17.3 (15-16.3) möte arbetsgruppen för hållbar utveckling i Köpenhamn samt besök hos Vägverket i Gävle (17.3)