BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      6                                     14

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Juni 2005

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


      

   14          7     T10/05/3/43         443 T10      Förordnande för vik. verkmästare Peter Danielsson  1.6-30.11.2005