BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      8                                     22

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: September 2005

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


      

   22        30     T10/05/3/6                              Avdelningschefens tjänsteresa 14.9.2005 till Småbåtsdelegationens möte i Helsingfors och 15-16.9.2005 till Nordiska Vägtekniska Förbundets seminarium om väghållning i Visby, Sverige