BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                     10                                    26

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: November 2005

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef
Niklas Karlman
                              

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


      

   26        30     T10/05/3/6                              Avdelningschefens tjänsteresa 23-24.11.2005 till Köpenhamn, Nordisk Ämbetsmannakommitté och

                                                                       30.11.2005 till Helsingfors, möte med ministeriernas kontaktpersoner i EU-frågor