BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                     11                                    27

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: December 2005

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


      

   27        30     T10/05/3/43         862 T10      Förordnande för vik. verkmästare Peter Danielsson  1.12.2005-9.3.2006