PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  4                                  20.1.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 6

Inkomna anbud på uthyrning av kiosk-cafeteriarörelsen på M/S Skiftet.

T10/04/2/24

Protokoll fört i samband med öppnandet av anbuden antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen konstaterade att två anbud inkommit inom föreskriven tid.

 

Beslöts inleda avtalsförhandlingar med Olofsson & CO, Öb, från Mariehamn.