PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  5                                  25.1.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 7

Utbjudande av skötseln av träd och buskplanteringar samt gräsytor i östra och västra utfartens trafikrondeller, rondellen vid flygplatsanslutningen samt korsningsområdet i Godby centrum.

T10/05/2/3

60 T10

Beslöts godkänna förslaget till anbudshandlingar och bjuda ut entreprenaden medels annons.