PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  6                                  27.1.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 8

Stadsstyrelsens i Mariehamn begäran om utlåtande över förslag till generalplan för Mariehamn.

T10/04/5/163

62 T10

Beslöts svara stadsstyrelsen enligt bilaga T1005E6/27.1.2005.

 

Nr 9

Inköp av program för planering av leder och samhällsteknik till projekteringsenheten.

T10/05/4/6

 

Medel har upptagits i årsbudgeterna för 2004 samt 2005 för inköp av programvara.

 

Beslöts godta offerten från ViaSys Oy till vissa delar samt införskaffa programvara till en kostnad om 23 800 € exkl. mervärdesskatt.

Dessutom beslöts att trafikavdelningen köper in sig i näringsavdelningens jordbruksbyrås programvara genom att uppgradera programvara för 3 500 €. Trafikavdelningen och jordbruksbyrån får därmed tillgång till varandras program och kan i fortsättningen dela på vissa underhålls- och licenskostnader.

 

Kostnaderna påförs

 

48.01.01    20 %  eller        5 460 €

48.30.21    80 %  eller        21 840 €.

               Bilaga T1005E6/27.1.2005

 

Dokumentnamn         Nr         Sidnr

                                                                                                                              UTLÅTANDE     62 T10                 2 (2)

                                                                                              

                                                                                                                              Datum                           Dnr

                                                                                               27.1.2005            T10/04/5/163

                                                                                              

                                                                                                                              Mariehamns stad

                                                                                               Stadsstyrelsen

                                                                                               PB 5

                                                                                              

                                                                                               22101  MARIEHAMN

                                                                                              

Hänvisning

Nr 206 S/25.10.2004

 

Kontaktperson

 

Ärende

GENERALPLAN FÖR MARIEHAMN

 

Ålands landskapsregering beslöt den 26 januari 2005 avge följande utlåtande om förslaget till generalplan för Mariehamn:

 

1. Österleden              a)  Rondellen eller rondellernas placering bör utredas ytterligare. Med endast en rondell försvåras trafiken till och från serviceanläggningar på västra sidan av leden för tunga fordon.

b) Kapacitetsberäkningar bör göras för Östra utfarten/Rökerirondellen.

c) Tillräckligt breda trafikområden bör reserveras (möjliggöra dubbla körfiler).

d)      Eventuellt borde det planeras för en separat fil, utanför rondellen, mot Lemland.

e)      Lätta trafikens korsande över leden är inte tillräckligt säkra.

 

                     I februari, efter att mer information erhållits från Vägverket, Solna, kan eventuellt fler synpunkter finnas.

 

2. Västra utfarten

a)        Tillräckligt breda trafikområden bör reserveras (möjliggöra dubbla körfiler).

b)        Markreservation för rondell Elverksgatan bör finnas.

c)        Anslutningen till Rosenblads borde tas bort och trafiken till detta område ordnas på annat sätt utan anslutning till Västra utfarten.

 

3. Sjukhusvägen

a)        Tillräckligt breda trafikområden bör reserveras (möjliggöra dubbla körfiler).

b)        Markreservation för en gång- och cykeltunnel vid gamla sjukhusanslutningen bör göras.

c)        Grindmattesvägens anslutning mot sjukhusbacken borde tas bort och trafiken ledas via rondell på Österleden.

 

 

 

4. Västra Ytternäsvägen

a)        Markreservation för 4 st. rondeller kan göras men borde även göras för flere planskilda korsningar för den lätta trafiken.

b)        En utredning om vägen kommer inom kort att göras efter vilken man kan säga mera.

c)        Vägen bör ha karaktären av genomfartsväg för att garantera åtkomligheten från Järsö/Nåtö och därför bör tillräckliga markreserveringar göras.

 

5. Västra och östra utfarten

Förslaget om att Mariehamns stad skulle överta Östra och Västra utfarten samt Ytternäsvägen omfattas om staden kan garantera att trafiken till och från Västra hamnen löper smidigt.

Sjukhusbacken och Lemlandsvägen borde dock kvarbli i landskapets ägo.

 

6. Dalbergsleden

Markreservationer borde finnas kvar för framtida trafiklösningar.

 

7. Planskilda korsningar

Mariehamns stads principer för var planskilda korsningar för gång- och cykeltrafiken utförs borde fastslås. Som det nu är föreslås sådana för platser med relativt liten fordons-, gång- och cykeltrafik medan det för betydligt mer trafikerade vägar inte föreslås dylika.

 

Övrigt

Det bör reserveras tillräckliga områden för framtida trafikleder/-lösningar för Västra hamnen samt i stadens södra område för genomfartstrafik.

 

För att uppnå eftersträvad säkerhet vid gång- och cykelpassager längs infarts- och genomfartsleder kan planskilda korsningar byggas. Detta möjliggör samtidigt smidig trafik och därför bör tillräckliga markreserveringar göras.

 

 

 

                                    Landskapsregeringsledamot       Runar Karlsson

 

 

 

                                    Avdelningschef                         Niklas Karlman