PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  7                                   1.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 10

Ansökan från Ålands Centralandelslag om stöd för färskvarutransporter till skärgården för perioden oktober-december 2004.

T10/04/4/26

66 T10

Ålands Centralandelslag (ÅCA) har den 24 januari 2005 anhållit om utbetalning av stöd för transport av färskvaror till skärgården för perioden oktober-december 2004 inalles 28 340,43 €.

 

Landskapsregeringen beslöt utbetala 28 340,43 € som stöd för allmännyttig tjänst från mom. 48.20.20.