PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  9                                   1.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 13

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/50/EG av den 29 april 2004 om ändring av rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det europeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det europeiska järnvägssystemet för konventionella tåg.

T10/04/1/20

Direktivet har notifierats. Direktivet berör järnvägstrafik, d.v.s. spårbunden trafik som enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Järnvägstrafik förekommer inte inom landskapet Åland. Det är inte heller aktuellt med anläggande av järnvägar. Åländsk lagstiftning på området saknas.

 

Antecknade notifiering för kännedom, bilaga T1005E9/13/1.2.2005.

Nr 14

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/51/EG av den 29 april 2004 om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar.

T10/04/1/21

Direktivet har notifierats. Direktivet berör järnvägstrafik, d.v.s. spårbunden trafik som enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Järnvägstrafik förekommer inte inom landskapet Åland. Det är inte heller aktuellt med anläggande av järnvägar. Åländsk lagstiftning på området saknas således och är inte heller nödvändig.

 

Antecknade notifiering för kännedom, bilaga T1005E9/14/1.2.2005.

 

Nr 15

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg.

T10/04/1/23

Direktivet har notifierats. Direktivet berör järnvägstrafik, d.v.s. spårbunden trafik som enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Järnvägstrafik förekommer inte inom landskapet Åland. Det är inte heller aktuellt med anläggande av järnvägar. Åländsk lagstiftning på området saknas.

 

Antecknade notifiering för kännedom, bilaga T1005E9/15/1.2.2005

                                                                                                 Bilaga T1005E9/13/1.2.2005

 

NOTIFIERING AV GENOMFÖRANDE AV GEMENSKAPSLAG­STIFT­NING

 

 

Till:

Utrikesministe­riet

(Europeiska Ge­men­ska­per­nas kom­missio­n)

 

 

 

Från:

Landskapet Åland

(Ålands landskapsregering)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättsakt som genomförts:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/50/EG av den 29 april 2004 om ändring av rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det europeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG om

driftskompatibiliteten hos det europeiska järnvägssystemet för konventionella tåg.

 

 

 

I Lagstiftning om genomförande av rättsakten:

 

Beredningen av ärendet har för Finlands del skötts vid järnvägs- och luftfartsenheten vid kommunikationsministeriet.

 

Spårbunden trafik hör enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen för Åland till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Spårbunden trafik, dvs. järnvägar och tågtrafik förekommer inte inom landskapet Åland. Det är inte heller aktuellt med anläggande av järnvägar. Åländsk lagstiftning på området saknas således och sådan är inte heller nödvändig eller rimlig att utarbeta och genomföra.

 

 

II  I fråga om den rättsakt som nu anmäls

 

x      är inga ytterligare anmälningar att vänta.

 

~    kommer anmälan att kompletteras till följande delar

 

 

 

III Kommissionen kommer att underrättas om ändringar av den landskapslag­stiftning som anmälan avser.

 

 

..........................                               Mariehamn den 17 januari 2005

 

Niklas Karlman                                 Ålands landskapsregering, trafikavdelningen

Avdelningschef

                                    

 


                                                                                     Bilaga T1005E9/14/1.2.2005

 

NOTIFIERING AV GENOMFÖRANDE AV GEMENSKAPSLAG­STIFT­NING

 

 

Till:

Utrikesministe­riet

(Europeiska Ge­men­ska­per­nas kom­missio­n)

 

 

 

Från:

Landskapet Åland

(Ålands landskapsregering)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättsakt som genomförts:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/51/EG av den 29 april 2004 om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar.

 

 

I Lagstiftning om genomförande av rättsakten:

 

Beredningen av ärendet har för Finlands del skötts vid järnvägs- och luftfartsenheten vid kommunikationsministeriet.

 

Spårbunden trafik hör enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen för Åland till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Spårbunden trafik, dvs. järnvägar och tågtrafik förekommer inte inom landskapet Åland. Det är inte heller aktuellt med anläggande av järnvägar. Åländsk lagstiftning på området saknas således och sådan är inte heller nödvändig eller rimlig att utarbeta och genomföra.

 

 

II  I fråga om den rättsakt som nu anmäls

 

x      är inga ytterligare anmälningar att vänta.

 

~    kommer anmälan att kompletteras till följande delar

 

 

 

 

 

III Kommissionen kommer att underrättas om ändringar av den landskapslag­stiftning som anmälan avser.

 

 

 

..........................                               Mariehamn den 17 januari 2005

 

Niklas Karlman                                 Ålands landskapsregering, trafikavdelningen

Avdelningschef                                 


                                                                                                Bilaga T1005E9/15/1.2.2005

 

NOTIFIERING AV GENOMFÖRANDE AV GEMENSKAPSLAG­STIFT­NING

 

 

Till:

Utrikesministe­riet

(Europeiska Ge­men­ska­per­nas kom­missio­n)

 

 

 

Från:

Landskapet Åland

(Ålands landskapsregering)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättsakt som genomförts:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg.

 

 

I Lagstiftning om genomförande av rättsakten:

 

Beredningen av ärendet har för Finlands del skötts vid järnvägs- och luftfartsenheten vid kommunikationsministeriet.

 

Spårbunden trafik hör enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen för Åland till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Spårbunden trafik, dvs. järnvägar och tågtrafik förekommer inte inom landskapet Åland. Det är inte heller aktuellt med anläggande av järnvägar. Åländsk lagstiftning på området saknas således och sådan är inte heller nödvändig eller rimlig att utarbeta och genomföra.

 

 

 

II  I fråga om den rättsakt som nu anmäls

 

x      är inga ytterligare anmälningar att vänta.

 

~    kommer anmälan att kompletteras till följande delar

 

 

 

III Kommissionen kommer att underrättas om ändringar av den landskapslag­stiftning som anmälan avser.

 

 

 

..........................                               Mariehamn den 17 januari 2005

 

Niklas Karlman                                 Ålands landskapsregering, trafikavdelningen

Avdelningschef