PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 12                                 15.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 22

Fullmakt att företräda landskapsregeringen vid vägförrättningar och andra fastighetsförrättningar under år 2005.

T10/05/1/7

113-115 T10

 

Landskapsregeringen beslöt befullmäktiga avdelningschef Niklas Karlman vid trafikavdelningen med trafikingenjör Bengt Dahlén eller vägingenjör Stig Janson som ersättare, att representera landskapsregeringen vid sådana under år 2005 förekommande vägförrättningar och andra fastighetsförrättningar, vilka faller inom trafikavdelningens verksamhetsområde.