PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 15                                  1.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 26

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/24/EG om ändring av rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg.

T10/02/1/21

Direktivet har notifierats.

 

Antecknades notifieringen för kännedom, bilaga T1005E15/26/1.3.2005.

 

Nr 27

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG om särskilda stabilitetskrav för ro-ropassagerarfartyg.

T10/03/1/25

Direktivet har notifierats.

 

Antecknades notifieringen för kännedom, bilaga T1005E15/27/1.3.2005.

 

Nr 28

Anskaffning av propellerblad till M/S Skiftet.

T10/05/2/5

Antecknades för kännedom att propellerbladen på M/S Skiftet är skadade vilket konstaterades vid senaste dockning av färjan.

Anskaffningen av 4 st. propellerblad är beaktat i färjans underhållsbudget för år 2005.

Landskapsregeringen beslöt anskaffa propellerblad från tillverkaren Rolls-Royce i Kristinehamn för ett pris om totalt 387 000 SEK.

 NOTIFIERING AV GENOMFÖRANDE AV GEMENSKAPSLAG­STIFT­NING

 

 

Till:

Utrikesministe­riet

(Europeiska Ge­men­ska­per­nas kom­missio­n)

 

 

 

Från:

Landskapet Åland

(Ålands landskapsregering)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättsakt som genomförts: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/24/EG

om ändring av rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och

säkerhetsnormer för passagerarfartyg.

 

I Lagstiftning om genomförande av rättsakten:

Direktivet hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 13 punkten självstyrelselagen för Åland. Rikets notifiering av direktivet är således gällande även för landskapet Åland.  

 

 

 

 

II  I fråga om den rättsakt som nu anmäls

 

X     är inga ytterligare anmälningar att vänta.

 

~     kommer anmälan att kompletteras till följande delar

 

 

 

 

 

 

III Kommissionen kommer att underrättas om ändringar av den landskapslag­stiftning som anmälan avser.

 

 

 

 

..........................                               Mariehamn den 21 februari 2005

 

 

Namn­teck­ning                                        Ort och datum

 

Göran Holmberg                               Teknisk inspektör

 

Namn                                                     Myndighet, undertecknarens titel

 


NOTIFIERING AV GENOMFÖRANDE AV GEMENSKAPSLAG­STIFT­NING

 

 

Till:

Utrikesministe­riet

(Europeiska Ge­men­ska­per­nas

kom­missio­n)

 

 

 

Från:

Landskapet Åland

(Ålands landskapsregering)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättsakt som genomförts: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG

om särskilda stabilitetskrav för ro-ropassagerarfartyg.

 

I Lagstiftning om genomförande av rättsakten:

Direktivet hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 13 punkten självstyrelselagen för Åland. Rikets notifiering av direktivet är således gällande även för landskapet Åland.  

 

 

 

 

II  I fråga om den rättsakt som nu anmäls

 

X     är inga ytterligare anmälningar att vänta.

 

~     kommer anmälan att kompletteras till följande delar

 

 

 

 

 

 

III Kommissionen kommer att underrättas om ändringar av den landskapslag­stiftning som anmälan avser.

 

 

 

 

..........................                               Mariehamn den 21 februari 2005

 

 

Namn­teck­ning                                        Ort och datum

 

Göran Holmberg                               Teknisk inspektör

 

Namn                                                  Myndighet, undertecknarens titel