PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 16                                  8.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 29

Skötseln av träd och buskplanteringar samt gräsytor i östra och västra utfartens trafikrondeller, Möckelö rondellen samt korsningsområdet i Godby centrum.

T10/05/2/3

170-171 T10

Anbudshandlingen och öppningsprotokoll antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen beslöt anta anbud från Utemiljö Ab, från Mariehamn, för skötseln av träd och buskplanteringar samt gräsytor i östra och västra utfarternas trafikrondeller i Mariehamn, Möckelö rondellen i Jomala och korsningsområdet i Godby.

 

Avtalet gäller från den 1 mars 2005 till och med den 31 december 2007 till ett pris av totalt 73 439 €, exklusive mervärdesskatt, för hela skötselperioden.

 

Kostnaden påförs moment 48.30.20.

 

Nr 30

Anbudsförfrågan för krossgrusleveranser år 2005.

T10/05/2/8

172 T10

Beslöts godkänna förslaget till anbudshandlingar och begära anbud med riktad anbudsförfrågan.

 

Nr 31

Anbudsförfrågan för sprängningsarbeten för år 2005.

T10/05/2/9

173 T10

Beslöts godkänna förslaget till anbudshandlingar och begära anbud med riktad anbudsförfrågan.

Nr 32

Anbudsförfrågan för grävmaskinsarbete inom landskapet Åland 2005-2007.

T10/05/4/22

174 T10

Beslöts godkänna förslaget till anbudshandling.

Anbud begärs med annonsering.