PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 17                                  8.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 33

Initiativ från Mariehamns stad för att minska trafikförseelser i staden.

T10/04/5/101

175 T10

Landskapsregeringen har två stycken upprättade grupper för trafiksäkerhet, nämligen styr- och arbetsgrupperna för trafiksäkerhet i landskapet Åland. Mariehamns stad är representerad i arbetsgruppen.

 

Landskapsregeringen har för avsikt att i 2006-års budget strukturera upp budgetmedlen så att verkställigheten av föreslagna förbättringar av trafiksäkerheten snabbt skall gå att genomföra.

 

Om det visar sig att de båda grupperna behöver förstärkas har landskapsregeringen ingenting mot detta. I dagens läge anses dock att grupperna fyller sina uppgifter.

 

Nr 34

Anhållan från Solberget AB om anslutning från landsväg nr 3 till ett 18 ha stort område i Vesterkalmare som planläggs för bostadsändamål.

T10/04/5/137

176 T10

Ålands landskapsregering har tillsammans med representanter från Jomala kommun och Solberget AB sammanträtt om trafiksituationen vid Kalmarnäsvägens anslutning till landsväg nr 3 och anslutning från Solberget AB:s 18 ha stora markområde öster om landsväg nr 3.

 

Landskapsregeringen har föreslagit med tanke på en eventuell rondell vid Kalmarnäsvägens anslutning, att Solberget i första hand försöker ordna en arbetsanslutning via Mariehamns stads område vid f.d. Kalmarboden och i andra hand i närheten av nuvarande anslutningen mot f.d. Dahlmans slakteri. Andrahandsförslaget kräver vänstersvängningsfiler.

 

Väghållarna Ålands landskapsregering och Jomala kommun samt exploatören Solberget AB beslöt vid det gemensamma mötet den 28 februari 2005 att träffas på nytt där Jomala kommun är sammankallare.

 

En fast anslutning till Solberget AB:s område i Vesterkalmare fordrar en ny anhållan. Denna anhållan inlämnas efter det att Jomala kommuns byggnadsplanering av området är klart och då parterna är överens om kostnadsfördelningen för de nya trafikarrangemangen.

 

Nr 35

Förbättring av trafiksäkerheten på Kalmarnäsvägen.

T10/05/2/1

177 T10

Landskapsregeringen och Jomala kommun för diskussioner om en ombyggnad av korsningsområdet landsväg nr 3/Kalmarnäsvägen. Förslag om hur korsningsområdet skall byggas förväntas bli klart under år 2005. Landskapsregeringen har sänkt hastigheten på Kalmarnäsvägen från årsskiftet och meddelar samtidigt att Jomala är väghållare för vägen fr.o.m. 1.1.2005.

 

Nr 36

Anhållan från Eva Nyberg, från Föglö, om hastighetsbegränsning om 50 km/h på Prästlandet i Föglö.

T10/04/5/186

178 T10

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna anhållan om 50 km/h hastighetsbegränsning på landsväg nr 712, den s.k. Kyrkvägen i Föglö, med motiveringen att vägen har låg trafikintensitet, få anslutningar, glesbebyggelse och att vägen i sig med bashastighet inte inbjuder till högre hastigheter.

 

Utlåtande inkommit från:

- Arbetsgruppen för trafiksäkerhet i landskapet Åland (nej).