PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 18                                 10.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 37

Tillsättande av sakkunnig delegation för oljeskyddsärenden för landskapet Åland i enlighet med landskapslagen om bekämpande av oljeskador (1977/16) 4 § 2 mom.

T10/05/1/11

181-188 T10

Landskapsregeringen beslöt tillsätta delegationen för perioden 2005-2006.

 

Delegationens sammansättning:

Karlsson Runar, ordförande           landskapsregeringen

Holmberg Göran, viceordf. trafikavdelningen

Blomqvist Helena                           miljöbyrån

Ahlqvist Leif                                   Mariehamns stad

Johansson Lennart              Södra Ålands branddistrikt

Johansson Jan                                Norra Ålands branddistrikt

Janlöv Lars                                    försäkringsbranschen

Lindblom Josefine              rederinäringen

 

Sekreterare väljs inom delegationen.

 

Nr 38

Anhållan från Brändö kommun om att landskapsregeringen skulle utreda möjligheterna att flytta färjtrafiken Åva-Osnäs till Åva-Heponniemi.

T10/04/5/168

189 T10

Anhållan antecknades för kännedom. Ålands landskapsregering beslöt informera Brändö kommun att utvecklingen av färjtrafiken på sikt är fastställd i den av lagtinget omfattade trafikplanen för åren 2003-2010 av vilken framgår att Osnäs fortsättningsvis trafikeras.

 

Landskapsregeringen beslöt översända trafikplanen till kommunen.

 

Av kapitel 6 Sjötrafik framgår bl.a. fördelarna med att köra sjöpass. Flyttning av trafiken till Heponniemi betyder längre färjsträcka från Åva till riket än Åva-Osnäs.

 

Landskapsregeringen beslöt att inte vidta vidare åtgärder med anledning av kommunens skrivelse.

 

Nr 39

Utlåtande till kommunikationsministeriet om förslaget till regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 1989 års internationella konvention om bärgning samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och om ändring av sjölagen.

T10/04/1/35

190 T10

Landskapsregeringen har tagit del av förslaget och anser det positivt att det även ingår krav för skyddande av miljön i 1989-års internationella konvention om bärgning av fartyg.

 

Landskapsregeringen har inget att anföra mot innehållet i propositionen.

 

Nr 40

Utlåtande till kommunikationsministeriet om regeringens proposition med förslag till lag om fartygstrafikservice.

T10/05/1/10

191 T10

Landskapsregeringen konstaterade att fartygstrafikservice är enligt självstyrelselagen rikets behörighet.

 

Landskapsregeringen understöder förslaget och konstaterar samtidigt att införande av lagen väsentligt bidrar till ökad navigationssäkerhet i farlederna och att även risken för miljöolyckor kommer att minska.

 

Nr 41

EU-ärenden som inte längre är aktuella och som berör rikslagstiftning avförs enligt förteckning.

Se förteckning

Landskapsregeringen antecknade för kännedom förteckning över öppna ärenden som avförs.