PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 22                                 22.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 45

Anhållan från Karl-Erik Grahn om ersättning för men som uppstått p.g.a. den fastställda vägplanen Bistorp-Lumparland och anhållan om dispens från bestämmelserna i § 41 i landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland för att få bygga en ladugård på lägenheten Nedergård, i Granboda by, på ett avstånd om 10 m från mittlinjen på landsväg nr 3.

Ta1-32-94-20

218 T10

Landskapsregeringen beslöt bevilja dispens från bestämmelserna i § 41 i landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland för att i enlighet med till anhållan fogade handlingar få bygga ladugård på lägenheten Nedergård, Granboda by i Lemlands kommun, på ett avstånd av 12 m från mittlinjen på landsväg nr 3.

 

Landskapsregeringen beslöt ersätta flyttningen av det så kallade häbbret till en totalkostnad av 2 400 €.

 

I totalkostnaden för häbbrets flyttning ingår även ersättning för ny grund motsvarande den gamla.

 

Beträffande skälig finansiering av ersättningsbyggnad för gamla ladugården ger landskapsregeringen svar på frågan efter det att överläggningar har hållits om detta.