PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 23                                 22.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 46

Mariehamns stads begäran om utlåtande över förslag till ändring av stadsplan för stadsdelen Nyängen, kv. 19 tomt 2 samt del av Öfvernäs by Rnr 2.

T10/02/5/14

214 T10

Landskapsregeringen beslöt svara Mariehamns stad enligt bilaga T10/05/E/23/46.       Dokumentnamn         Bilaga T10/05/E/23/46

                  Nr         Sidnr

                                                                                                                              UTLÅTANDE     214 T10               2 (1)

                                                                                              

                                                                                                                              Datum                           Dnr

                                                                                               22.3.2005            T10/02/5/14

                                                                                              

                                                                                                                              Mariehamns stad

                                                                                               Stadshuset

                                                                                               PB 5

                                                                                               22101  MARIEHAMN

                                                                                              

Hänvisning

 

Kontaktperson

Niklas Karlman

 

Ärende

ÄNDRING AV STADSPLANEN

 

Ålands landskapsregering vill efter att ha granskat det framlagda förslaget till ändring av stadsplan för stadsdelen NYÄNGEN, kvarter 19 tomt 2 samt del av Öfvernäs by Rnr 2 framföra följande:

 

-                Den föreslagna ändringen av gällande stadsplan omöjliggör en om- och utbyggnad enligt UTREDNINGSPLAN 2002 av Österleden (landsväg nr 20) med rondell i anslutning till Mariebads infartsväg vilket försvårar trafiken till och från badhuset samt minskar tillgänglig kölängd för fordonstrafiken mot Rökerirondellen.

 

-                I ändringsförslaget anvisad öppning av Strandgatan till Grindmattes- och Lagervägen omfattas.

 

-                Avståndet mellan Österleden (Östra utfarten) och Strandgatan bör vara minst 35 meter för att möjliggöra andra trafiklösningar i samband med uppgörande av vägplan för landsväg nr 20.

 

-                Eftersom landskapsregeringen diskuterar en eventuell separat fil för trafiken mot Lemland, bör Mariehamns stad beakta att en anslutning från Grindmattesvägen och Lagervägen rakt ut mot Östra utfarten inte är en självklarhet.

 

-                Det vore till stor fördel om Mariehamns stad skulle vänta med alla stadsplaneändringar längsmed Östra utfarten (landsväg nr 20) tills en vägplan för hela vägen har framlagts.

 

 

Landskapsregeringsledamot            Runar Karlsson

 

 

Avdelningschef                               Niklas Karlman