PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 25                                 29.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 49

Ålands landskapsregerings yttrande med anledning av besvär från Alebo stugor & Camping gm Rita och Leif Lindman och Käringsunds Camping gm Yvonne och Kurt Eriksson över Ålands landskapsregerings beslut om fastställelse av vägplan för nybyggnad av gång- och cykelväg längsmed östra sidan av bygdeväg nr 206 från Käringsunds fiskrökeri till vägens slut, sektion 0-1280 i Eckerö kommun.

Ta1-32-97-21

224 T10

 

Såsom yttrande framför Ålands landskapsregering följande:

 

Vägplanen för det aktuella vägprojektet har uppgjorts enligt 3 kapitlet landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland. Vägplanen inklusive miljöberättelse har varit framlagd till allmänt påseende i Eckerö kommun. (Bilaga 1).

 

Vägplanen fastställdes av Ålands landskapsregering den 16 december 2004. De inkomna anmärkningarna (bilaga 2) behandlades på det sätt bilaga till fastställelsebeslutet utvisar.

 

Vid uppgörande av vägplanen har landskapsregeringen följt vad som stadgas i § 10 i landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland och därmed tagit hänsyn till bosättningens och näringslivets behov av trafik samt vägnätets anpassning till miljön.

 

Landskapsregeringen vidhåller att den av landskapsregeringen fastställda vägplanen 16.12.2004 skall förverkligas och att besvärandes yrkanden på ändring av vägplanen bör förkastas.

 

Ersättningsfrågor regleras genom vägförrättning i enlighet med LL om allmänna vägar.

 

Landskapsregeringen har vid två tillfällen informerat och diskuterat med markägarna om projektet med gång- och cykelväg. Diskussionerna har gällt om gång- och cykelvägen skall byggas som en trottoar eller som en separat gång- och cykelväg. Då majoritetssträckans markägare var för en separat gång- och cykelväg och då det av kostnadsskäl också är till fördel beslöt landskapsregeringen att i vägplaneförslaget ställa ut en separat gång- och cykelväg.

 

Vid projekteringen av gång- och cykelvägen har hänsyn tagits till markägarnas önskemål, dock inte i alla fall. Vid Alebo Stugor & Camping har gång- och cykelvägen på sträckor flyttats så att den är en till två meter från bygdevägens kant.

 

Eftersom hela Käringsundsområdet sommartid blomstrar upp som Ålands turistområde nummer ett anser landskapsregeringen att en separat gång- och cykelväg främjar trafiksäkerheten och hela områdets nyttjandekaraktär.

 

De besvärande har telefonledes blivit informerade om hur och när ett besvär skall inlämnas samt vart ett besvär skall inlämnas.

 

Konstateras att besvär skulle vara inlämnat till Högsta förvaltningsdomstolen senast den 27 januari 2005. Alebo Stugor & Camping inlämnade sitt besvär den 26 januari 2005 till Ålands landskapsregering och Käringsunds Camping den 28 januari 2005.

 

Besvärandena bör själva stå för sina rättegångskostnader i ärendet.