PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 31                                 19.4.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 62

Utlåtande till Kommunikationsministeriet över stadsrådets förslag till förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning .

T10/05/1/12

304 T10

Landskapsregeringen har tagit del av förslaget och framhåller följande synpunkter om föreslagen ny § 5 a.

 

Med beaktande av den behörighet som krävs för däcksbefäl på mindre fartyg och färjor som är besiktigade för inrikestrafik ingår inte kravet på engelska som arbetsspråk.

 

Förordningen bör därför ändras så att för fartyg som endast trafikerar i inrikestrafik borde inte krav på andra än de nationella språkkunskaperna erfordras.